למי אסור להישען על עצים בשבת?

כ' כסלו תשע"ט- סימן של"ו מאמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד"- סימן של"ז סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר להניח חפצים בסלסלה התלויה על המסמר שבאילן?מה הדין כאשר אדם רוצה להישען על עץ מתנדנד? מהי הגדרת מלאכת חורש?ומדוע התירו להתיז מים על קרקע הבית?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף י"ג בחלקו השני – סימן של"ז סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

איסור השתמשות באילן כולל גם את איסור השתמשות בצידי האילן, אבל לא בצידי צדדים, דהיינו, כאשר תחוב באילן יתד או מסמר, אסור להשתמש בהם, אבל אם יש סלסלה התלויה במסמר התחוב באילן, מותר בשבת להניח בה חפץ או ליטול ממנה חפץ, כיוון שהיא נחשבת צידי צדדים של האילן, אבל אסור לתלות את הסלסלה על היתד בשבת, כיוון שבכך הוא משתמש באילן.

סלסלה התלויה באילן עצמו, אסור ליטול ממנה חפץ או להניח בה חפץ בשבת, כיוון שזה צידי האילן ואסור בשבת.

כל ההיתר להשתמש בצידי צדדים של האילן, הוא רק אם האילן לא מתנדנד ע"י כך, אבל כאשר האילן מתנדנד, אסור להשתמש באילן בשבת.

לעניין איסור הישענות על האילן, הדבר תלוי, אם מדובר באדם חלש או חולה שכאשר הוא נשען זה בכל כחו, בכל מקרה אסור לו להישען על האילן, אבל באדם בריא שלא נשען בכל כחו, מותר לו להישען על האילן, ודווקא כשהאילן לא מתנדנד ע"י כך.

מותר לגעת באילן ובתנאי שלא ינידנו, וכן בור עמוק ואפילו מאה אמה, מותר לעלות ולרדת בו ולא חוששים שיעקור קרקע בעלייתו וירידתו ויעבור על בונה.

הגדרת מלאכת 'חורש' היא, ייפוי הקרקע לצורך זריעה, בין אם ייפוי הקרקע נעשה ע"י חרישה שתהא הקרקע נוחה לזריעה, וכן כאשר יש בקרקע גומות או תלוליות והוא מחליק את הקרקע שתהיה נוחה לזריעה, זה גם בכלל מלאכת חורש.

השו"ע עוסק בשאלה, האם מותר לאדם לגרור מיטה ספסל או כיסא ע"ג הקרקע, כאשר יש סיכוי שהוא יעשה חריץ, ועשיית חריץ בקרקע יש בה משום מלאכת חורש, ומבואר שהדבר תלוי, אם מדובר בפס"ר, דהיינו שבוודאי שגרירת המיטה תעשה חריץ, אסור, אבל אם מדובר במקום שהוא בגדר אינו מתכוון, מותר, ומאותה סיבה מותר לאדם להתיז מים על קרקע הבית, ואע"ג שעי"ז יש מצב שהוא יחליק את פני הקרקע ויתחייב משום בונה, מותר, כיוון שלא מתכוון לכך וכן זה לא פס"ר.

מותר לגרור מיטה כסא וספסל גם אם הם גדולים, ואפילו כאשר הם קטנים, והחידוש בזה הוא, מבאר המ"ב, שהרי קטנים הוא יכול לסחוב על כתפו, א"כ אע"פ שגורר, סימן שיש לו עניין בגרירה לעשות חריץ, ובכ"ז מותר.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים