לוח מבחנים תשע"ח

חודש תשרי

מבחני הדף היומי:
יום שישי ל' בתשרי פרשת נח

מבחני דרשו בכולל:
יום ראשון ב' בחשוון

מבחן קנין תורה-דף היומי 63:
סנהדרין נב.- פא:

מבחן קנין משניות 63:
נגעים י"ג ג' - י"ד י'

מבחן הדף היומי בהלכה 31:
מ"ב: סימן רנ"ג סעיף ב' עד סימן רס"א סעיף ב'
מוסר: שם עולם חלק שני פרק י"ד עד סוף. תורה אור עד פרק ז' "והנה מדרגת"

מסכם 5: סימן ר"ג סעיף ח' עד סימן רנ"ג סעיף ב'

קנין חכמה מס' 8
אורחות צדיקים שער התשובה 'והנה מדרגות רבות' עד "המלשין חבירו הרי זה משניאו"

מבחן קנין הלכה מס' 1 יתקיים ביום שלישי כ"ז בתשרי

מבחן קנין ש"ס מס' 10 יתקיים ביום חמישי כ"ט בתשרי על הדפים ברכות ב. - סנהדרין פא: (1890 דפים)

 

חודש חשון

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ"א בחשון פרשת חיי שרה

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי כ' בחשון

מבחן קנין תורה-דף היומי 64:
סנהדרין פב. – קי"א:

מבחן קנין משניות 64:
נגעים י"ד י"א - פרה ג' ח'

מבחן הדף היומי בהלכה 32:
מ"ב: סימן רס"א סעיף ב' עד סימן רס"ח סעיף ה'
מוסר: תורה אור פרק ז' "והנה מדרגת" עד פרק י"ג "נמצא ששני"

קנין חכמה מס' 9
אורחות צדיקים שער התשובה "המלשין חבירו הרי זה משניאו" עד שער יראת שמים "וכמו שעשה האלוקים"

 

חודש חשון

יום שישי כ"ח בחשון פרשת תולדות
מסכם 13 קנין תורה-דף היומי: בבא בתרא קסז. - סנהדרין קי"א:

 

חודש כסלו

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ' בכסלו פרשת וישב

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי י"ט בכסלו

מבחן קנין תורה-דף היומי 65:
סנהדרין קי"ב. – שבועות ו:

מבחן קנין משניות 65:
פרה ג' ט' - ו' ד'

מבחן הדף היומי בהלכה 33:
מ"ב: סימן רס"ח סעיף ה' עד סימן רע"ה סעיף ב'
מוסר: תורה אור פרק י"ג "נמצא ששני" עד סוף. חומת הדת עד פרק ה' "הלא כל אב מצווה"

קנין חכמה מס' 10
אורחות צדיקים שער יראת שמים "וכמו שעשה האלוקים" עד סוף. 
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"א מ"א - פ"א מט"ו

 

 

 

חודש טבת

מבחני הדף היומי:
יום שישי י"ח בטבת פרשת שמות

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי י"ז בטבת

מבחן קנין תורה-דף היומי 66:
שבועות ז. – לו:

מבחן קנין משניות 66:
פרה ו' ה' - ח' ז'

מבחן הדף היומי בהלכה 34:
מ"ב: סימן רע"ה סעיף ב' עד סימן רפ"ו
מוסר: חומת הדת פרק ה' "הלא כל אב מצווה" עד פרק י"ד

קנין חכמה מס' 11
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"א מט"ו - פ"ב מ"ט

 

 

 

חודש שבט

מבחני הדף היומי:
יום שישי י"ז בשבט פרשת יתרו

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי ט"ז בשבט

מבחן קנין תורה-דף היומי 67:
שבועות ל"ז.- עבודה זרה י"ח:

מבחן קנין משניות 67:
פרה ח' ח' - י"א א'

מבחן הדף היומי בהלכה 35:
מ"ב: סימן רפ"ו עד סימן רצ"ט
מוסר: חומת הדת פרק י"ד עד סוף. כבוד שמים עד פתיחה "בדרך כלל הרבה"

קנין חכמה מס' 12
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ב מ"ט - פ"ג מ"ז

 

 

 

חודש אדר

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ"ב באדר פרשת ויקהל-פקודי

מבחני דרשו בכולל:
יום רביעי כ"א באדר

מבחן קנין תורה-דף היומי 68:
עבודה זרה י"ט. – מ"ח:

מבחן קנין משניות 68:
פרה י"א ב' - טהרות א' א'

מבחן הדף היומי בהלכה 36:
מ"ב: סימן רצ"ט עד סימן ש"ב סעיף ב'
מוסר: כבוד שמים פתיחה "בדרך כלל הרבה" עד סוף. תפארת אדם עד פרק ז'

קנין חכמה מס' 13
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ג מ"ז - פ"ד מ"ד "רבי יוחנן בן ברוקא"

 

חודש אדר

יום שישי כ"ט באדר פרשת ויקרא

מסכם 17 קנין תורה-דף היומי: סנהדרין קי"ב. – עבודה זרה מ"ח:

חודש ניסן

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ"ח בניסן פרשת תזריע-מצורע

תאריך דרשו בכולל: יום שני א' באייר

מבחן קנין תורה-דף היומי 69:
עבודה זרה מט. – הוריות ג:

מבחן קנין משניות 69:
טהרות א' ב' - ג' ד'

מבחן הדף היומי בהלכה 37:
מ"ב: סימן ש"ב סעיף ב' עד סימן ש"ה סעיף כ"ג
מוסר: תפארת אדם פרק ז' עד סוף. תורת הבית עד פרק ד'

מבחן מסכם 6: סימן רנ"ג סעיף ב' עד סימן ש"ב סעיף ב'

מבחן קנין חכמה 14:
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ד מ"ד "רבי יוחנן בן ברוקא" - פ"ד מכ"ג

חודש אייר

מבחני הדף היומי:
יום שישי י"ט באייר פרשת בהר

מבחני דרשו בכולל:
יום ראשון כ"א באייר

מבחן קנין תורה-דף היומי 70:
הוריות ד. – זבחים כ:

מבחן קנין משניות 70:
טהרות ג' ה' - ה' ג'

מבחן הדף היומי בהלכה 38: 
מ"ב: סימן ש"ה סעיף כ"ג עד סימן ש"ח סעיף כ"א
מוסר: תורת הבית פרק ד' עד פרק י"ד אות ב' "הנה ידוע"

מבחן קנין חכמה 15:
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ד מכ"ג - פ"ה מכ"א

חודש סיון

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ"ה בסיון פרשת שלח

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי כ"ד בסיון

מבחן קנין תורה-דף היומי 71:
זבחים כא. – נ:

מבחן קנין משניות 71:
טהרות ה' ד' - ז' ד'

מבחן הדף היומי בהלכה 39:
מ"ב: סימן ש"ח סעיף כ"א עד סימן שי"ג סעיף ח'
מוסר: תורת הבית פרק י"ד אות ב' "הנה ידוע" עד חתימת הספר העתק מכתב "ועוד יש"

מבחן קנין חכמה 16:
אבות עם פירוש רבנו יונה פ"ה מכ"א - סוף פ"ה. פ"ו (עם פרש"י) – סוף. 
מסילת ישרים הקדמה עד פרק ד' 'והנה יש מהפתאים'

 

חודש תמוז

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ"ג בתמוז פרשת פנחס

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי כ"ב בתמוז

מבחן קנין תורה-דף היומי 72:
זבחים נא:- פ:

מבחן קנין משניות 72:
טהרות ז' ה' - ט' ו'

מבחן הדף היומי בהלכה 40:
מ"ב: סימן שי"ג סעיף ח' עד סימן שי"ז
מוסר: תורת הבית העתק מכתב "ועוד יש" עד סוף. אהבת ישראל עד סוף. ליקוטי אמרים עד פרק ח' "ואיתא במדרש"

מבחן קנין חכמה 17:
מסילת ישרים פרק ד' 'והנה יש מהפתאים' עד פרק י' 'והנה ודאי כי מלאכה'

חודש אב

יום שישי א' באב פרשת מטות-מסעי

מסכם 18 קנין תורה-דף היומי:

עבודה זרה מט. – זבחים פ:

חודש אב

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ"ב באב פרשת עקב

מבחני דרשו בכולל
יום ראשון א' באלול

מבחן קנין תורה-דף היומי 73:
זבחים פא. – קי:

מבחן קנין משניות 73:
טהרות ט' ז' - מקוואות א' ז'

מבחן הדף היומי בהלכה 41:
מ"ב: סימן שי"ז עד סימן שי"ט סעיף ד'
מוסר: ליקוטי אמרים פרק ח' "ואיתא במדרש" עד סוף. נפוצות ישראל עד פרק ה' "ועתה נדבר"

מבחן קנין חכמה 18:
מסילת ישרים פרק י' 'והנה ודאי כי מלאכה' עד פרק י"א 'הקנאה גם היא'

חודש אלול

מבחני הדף היומי:
יום שישי כ' באלול פרשת כי תבא

מבחני דרשו בכולל:
יום חמישי י"ט באלול

מבחן קנין תורה-דף היומי 74:
זבחים קיא. – מנחות כא:

מבחן קנין משניות 74:
מקוואות א' ח' - ד' ג'

מבחן הדף היומי בהלכה 42:
מ"ב: סימן שי"ט סעיף ד' עד סימן שכ"א סעיף ט"ו
מוסר: נפוצות ישראל פרק ה' "ועתה נדבר" עד סוף. זכור למרים עד פרק ד'

מבחן קנין חכמה 19:
מסילת ישרים פרק י"א 'הקנאה גם היא' עד פרק י"ט 'והנה גמילות חסדים'