לאיזו מטרה אסור למסור בעלי חיים לגוי בכל דרך שהיא?

הדף היומי בהלכה י"א באב סימן רמ"ו מאמצע סעיף ה' "וכל צדדי" עד תחילת סימן רמ"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ו סעיף ה' [ברמ"א]

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

יהודי וגוי שותפים בבהמה, מה צריכים להתנות ביניהם קודם השותפות? | מה הדין כאשר לא התנו? | האם מועיל תנאי זה באופן שאינם שותפים? | מהי הדרך המובחרת בזה? 

יהודי וגוי שיש להם בהמה בשותפות, הדרך המובחרת שהגוי יוכל לעבוד בה בשבת ולא יעבור היהודי על שביתת בהמתו, היא ע"י שבתחילת השותפות יאמר היהודי לגוי, שיקח את כל השבתות, ותמורתם אני אקבל יום אחד בחול שהוא יהיה שלי. כל זה בתנאי שהיהודי יתנה כך בתחילת השותפות, דהיינו בשעה שקונים את הבהמה, אבל אם נשתתפו יחד באופן של שותפות שבעה ימים בשבוע, ואחרי זה עשו את התנאי, אין הדבר נכון, כיוון שהיהודי מקבל שכר שבת בעצם זה שנותן לגוי את חלקו בשבת.

באופן שלא התנו מתחילה, השו"ע אומר, שיתן היהודי לגוי את הבהמה באופן שהיא באחריות הגוי על הכל, כגון גניבה, גזילה, מיתה, יוקרא וזולא, וכן יוכל הגוי למכור את הבהמה כשירצה, אלא שהגוי לא צריך לשלם ליהודי את דמי הבהמה, אלא דמי הבהמה יהיו בהלוואה אצל הגוי, ובאופן כזה מותר לגוי לעבוד בה בשבת.

יש שיטות המקילות יותר וסוברות, שאפילו הגוי לא יוכל למכור את הבהמה, בכ"א אם כל האחריות של הבהמה על הגוי, דהיינו, היהודי יתן לגוי את הבהמה באחריות מלאה, והגוי צריך לשלם כסף, והכסף ישאר בהלוואה אצל הגוי, ותמורת אותה הלוואה הגוי יעשה לו "אפותיקי", דהיינו שימשכן לו את הבהמה עצמה, ויוצא א"כ שלא יוכל למוכרה בכ"א לשיטות אלו, זה מועיל, וכמו השיטה המקילה בסעיף ד' הסוברת, שמותר ליהודי להשכיר את בהמתו לגוי אם הבהמה באחריותו המלאה של הגוי אע"פ שאינו יכול למוכרה.

ואומר הרמ"א, שכל ההיתרים הללו נכונים, ולאו דוקא כשהם שותפים יחד, אלא אפילו הבהמה הייתה ברשות הישראל, דינו כשותפות עם הגוי, ויכול להתנות ולומר לו, שהבהמה תהיה באחריותך המלאה ודמי הבהמה יהיו בהלוואה אצלך, ולפי השיטה הראשונה רק אם הוא יכול למכור, ולשיטות האחרות אפילו כשלא יוכל למכור, מותר.

המ"ב מביא, שבכ"א הדרך המובחרת היא שהיהודי ימכור לגוי את הבהמה באופן מוחלט, וא"צ הגוי לשלם לו את כל הכסף, אלא מספיק שנותן דמי קדימה, כי בזה הבהמה של הגוי לגמרי, ויעשה זאת לפני ב"ד, ואם א"א, ישכירה לפני שלשה ובזה אין חשש של מראית עין, כי בשלשה מפורסם הדבר, וההיתרים הללו הם היתרים של שעת הדחק, דהיינו לתת את הבהמה לגוי שתהיה באחריות הגוי בגניבה וגזילה ויוקרא וזולא. 

 

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים