ירש בית בשבת האם יכול לבטל רשותו ?

כ"ט אייר תשע"ט - סימן שפ"א- סעיף ד'- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחדר ובית הסמוכים וביטל רק את הבית מדוע אסור להוציא כלים מהחדר אל הבית?באיזה אופן חששו שתשתכח תורת עירוב? מה הדין כאשר שני בתים בשני צדי רה"ר הוקפו במחיצה בעיצומו של יום השבת וכעת רוצים לבטל רשותם? ועד כמה פעמים מותר לבטל רשות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"א סעיף ד' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שני בתים הסמוכים אחד לשני, ולא עירבו ביניהם עירובי חצרות, הם אסורים להוציא מבית אחד לחברו, אבל יכול בעל בית אחד לבטל רשותו לבעל הבית השני, וע"י הביטול, מותר לאותו שביטל, להוציא את כליו אל הבית שהוא ביטל, כיוון ששני הבתים נחשבים כרשות אחת., ומק' המ"ב, אע"פ שלעיל מבואר, שאדם שביטל את רשותו בחצר, לא יכול להוציא את הכלים לשם, כיוון שבכך הוא מראה שהוא חוזר ומחזיק בחצר, ואילו כאן אנחנו אומרים שאדם שביטל את רשות ביתו, מותר לו להוציא כלים אל הבית שהוא ביטל, ומה זה שונה? ומיישב המ"ב, שכאשר מוציא את הכלים לחצר, כיוון שהחצר הייתה שלו מקודם, נראה שהוא ביטל את הביטול, אבל בבית אחר שמעולם לא היה שלו, כאשר מוציא כלים לבית שהוא ביטל, אין בזה ביטול לביטול.

כאשר יש לאדם חדר סמוך לבית, וביטל את הבית ולא את החדר, החדר והבית הם שתי רשויות נפרדות, ואסור לו להוציא כלים מהחדר אל הבית, ומוסיף המ"ב, שאפילו אם הוא ביטל את רשות חדרו, אסור, דבזה שהוא מכניס כלים לביתו מן החדר, זה מראה שהוא חוזר ומחזיק בבית שהוא ביטל.

אומר הרמ"א, יש אומרים שאין לבטל מבית לבית, אא"כ ישאיר לעצמו חדר אחד שלא ביטל, ומבאר המ"ב שסברתם היא, שאם הוא ישתמש בביטול, תשתכח תורת עירוב, ובבתים הסמוכים אחד לשני, במקום לערב עירובי חצרות, הם יבטלו את רשותם, ובזה הם חוסכים, אא"כ הם משאירים חדר אחד שאותו הם לא מבטלים, שאז מותר, כיוון שבזה לא תשתכח תורת עירוב, שהרי ע"י העירוב הוא מרוויח יותר, שגם באותו חדר מותר להוציא, משא"כ ע"י ביטול, מהבית מותר, אבל מאותו חדר, אסור.

כאשר משאיר חדר אחד, הביטול מועיל, ומועיל לעניין זה שמותר להכניס מבית חברו לביתו, וטוב להחמיר לכתחילה, ומק' המ"ב קושיא עצומה, הרי על כרחך מדובר כאן ביחיד ויחיד, דאם מדובר ביחיד ורבים, הרבים עשו לעצמם עירובי חצרות, ולא שייך לומר תשתכח תורת עירוב, וא"כ שמדובר ביחיד ויחיד, הרי בכל מקרה אסור למבטל להוציא כלים מהבית שהוא ביטל אל הבית שלו בחזרה, כיוון שזה נראה כחוזר ומחזיק בבית שהוא ביטל, וא"כ, מה כותב הרמ"א שכאשר הוא מבטל מותר לו להוציא כלים מבית חברו אליו באופן ששייר חדר, והרי הדבר לא נכון, דעל כרחך מדובר כאן ביחיד ולא ברבים, שהרי ברבים שעשו עירוב לעצמם לא שייך לומר תשתכח תורת עירוב, ואם מדובר ביחיד ויחיד, אסור לו להוציא כלים מהבית שהוא ביטל אליו אל הבית המבוטל, שהרי עי"ז הוא חוזר ומחזיק? ומביא המ"ב בשם החמד משה, שאמנם מדובר כאן בשני בתים בלבד, אבל בבית אחד, שבאותו בית שהוא ביטל אליו, גרים הרבה אנשים, ומכיוון שכך, הוא כאורח כלפיהם, וגם כאשר הוא מוציא כלים מהבית שהוא ביטל, ומכניסם אל הבית שלו, זה לא נראה כחוזר ומחזיק בבית שלו, כיוון שהוא אורח כלפיהם, אז אמנם עירובי חצרות לא עשו כי מדובר בשני בתים בלבד, אבל בבית השני גרים הרבה אנשים שבזה הוא אורח כלפיהם, ומותר לו להוציא כלים מביתם אל הבית שלו, כי עי"ז הוא לא חוזר ומחזיק, מכיוון שהוא בטל אל רבים.

שני בתים בשני צדי רשות הרבים ואין שם קשר ביניהם, וגם אם הם ירצו, אינם יכולים לערב יחד עירובי חצרות, אם בשבת הקיפו אותם הגויים במחיצה ובכך יכולים לערב יחד, וממילא הם אוסרים זה על זה להוציא מהבית אל החצר המשותפת, בכ"א אינם יכולים לבטל רשותם אחד אל השני, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, מכיוון שבכניסת שבת הם לא היו מוקפים במחיצה, ואותו איסור ממשיך לכל השבת גם אחרי שהם הקיפו את עצמם במחיצה.

 אחד מדיירי החצר שמת בשבת, והוריש את ביתו ליורש, והיורש נכנס בשבת, הוא אוסר, כי הוא לא היה שותף בעירובי חצרות של בני החצר, אבל יכול לבטל את רשותו, ומבאר המ"ב, כיוון שהוא המשך של המוריש שלו, וכיוון שהמוריש שלו היה יכול לבטל, גם הוא יכול לבטל.

בני חצר שלא עירבו עירובי חצרות, ואחד מבני החצר רוצה להוציא כלים מביתו לחצר, יכולים להתאחד בני החצר ולבטל את הרשות שלהם, ואם אח"כ יש מישהו אחר שרוצה להוציא כלים מהבית לחצר, יכולים שוב לבטל לאותו אחד, ואפשר לעשות זאת שוב לפי העניין, כדי שכולם יוכלו להשתמש בביטול מתי שצריכים לכך.

"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים