חפץ שהוצא מחוץ לתחום – עד היכן מותר לטלטלו?

סימן שכ"ה - סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהנאה ממלאכות דרבנן שנעשו ע"י גוי בשבת

גוי שהביא בשבת שני דברים מחוץ לתחום עבור שני בני אדם, האם מותר להם להתחלף ביניהם? מדוע שיער הרמ"א את 'בכדי שיעשו' רק מיום ראשון ולא מיד במוצ"ש? ובאיזה אופן מותר להוציא מחוץ לד' אמות את החפץ שהביא הגוי בשבת מחוץ לתחום? ומדוע אסור ליהודי להנות מלחם שאפה גוי לעצמו בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר בסעיפים הקודמים, שגוי שעשה מלאכה אפילו עבור עצמו, כגון גוי שצד בשבת או תלש פירות מהמחובר, הדין הוא, שאסור ליהודי לטלטל או לאכול את אותם דגים או פירות, כיוון שהם לא היו מוכנים מער"ש, והם מוקצה, ובמוצ"ש הם מותרים, ואם עשה גוי מלאכה לצורך ישראל, אסור לכל היהודים כולם להנות מאותה מלאכה בשבת עצמה, ובמוצ"ש בכדי שיעשו, כדי שהיהודי לא יהנה ממלאכה שהגוי עשה בשבת באיסור, וכדי שלא יבוא לומר לגוי בפעם הבאה שיעשה עבורו את אותה מלאכה בשבת, ומביא המ"ב, שגם בני ביתו או אורחים שהיו מוזמנים אצלו בשבת, אסורים בזה עד בכדי שיעשו.

כל זה אמור במלאכות דאורייתא, אבל כאשר גוי הביא בשבת מחוץ לתחום, הדין שונה, אם הביא עבור עצמו, מותר להנות מזה אפילו בשבת עצמה, כיוון שהדברים האלו הם לא מוקצה, אלא הם היו מוכנים מער"ש והגוי לא תלש את הפירות או צד את הדגים.
וגם כאשר הגוי הביא עבור יהודי מסוים שבכל המלאכות כולם, גוי שעשה מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור לכל היהודים להנות מאותה מלאכה גם במוצ"ש עד בכדי שיעשו, זה הכל באיסור דאורייתא, אבל באיסור דרבנן אפילו באיסור של הבאה מחוץ לתחום, הדין הוא, שלאותו יהודי שהגוי הביא אסור לאכול את אותם מאכלים, אבל לשאר היהודים שהגוי לא הביא עבורם, כיוון שמדובר רק באיסור דרבנן, מותר להם לאכול ולהשתמש באותם דברים, וגם ליהודי שהגוי הביא עבורו, אסור לו רק לאכול, אבל לטלטל מותר, כיון שזה לא מוקצה, שהרי לכל היהודים זה מותר ולא יתכן שלו זה יהיה מוקצה.

יש שיטה הסוברת, שאשר מדובר בהבאה מחוץ לתחום, דהיינו, איסור דרבנן, היהודי שהובא בשבילו מותר לו במוצ"ש מיד וא"צ להמתין בכדי שיעשו, ולהלכה, המ"ב מחמיר כסברא ראשונה שבמוצ"ש צריך להחמיר.

גוי שהביא שני דברים, אחד עבור ראובן ואחד עבור שמעון, מה שהוא הביא עבור שמעון, מותר לראובן, ומה שהוא הביא עבור ראובן, מותר לשמעון, ואם רוצים להתחלף, אסור, כיוון שבפעם הבאה הם יבקשו מהגוי שיביא עבורם.

אומר הרמ"א, לשער את 'בכדי שיעשו', צריך לשער מתחילת יום ראשון, וטעם הדבר, כיוון שאין דרך להביא מחוץ לתחום בלילה, ואם לקח לגוי משך זמן של חמש שעות להביא את אותם דברים (ואם רכב על בהמה משערים, כפי רכיבה ע"ג בהמה, ואם הלך ג' ימים משערים רק עבור יום אחד כלומר, רק עבור יום השבת) א"צ להמתין במוצ"ש חמש שעות, כיוון שבלילה לא הולכים ואם נשער חמש שעות מתחילת הלילה, ישראל ירוויח, כיוון שהוא יכול להנות ממלאכת הגוי חמש שעות מצאת השבת, שהרי אם היה עושה את המלאכה בעצמו הוא לא היה יוצא לדרך במוצ"ש, שהרי זה לילה, אלא היה יוצא ביום ראשון בבוקר, ולכן גם את החמש שעות צריך לשער מיום ראשון בבוקר, ואם מדובר במקום קרוב, הדרך ללכת גם בלילה ויכול להמתין את השעות כבר מתחילת הלילה, ולהלכה, מביא המ"ב כדעה הראשונה להקל בזה.

הדין הוא, שכל דבר שהובא מחוץ לתחום, אסור בשבת להוציא אותו מחוץ לד' אמות, אא"כ הגוי שם את זה בעיר המוקפת חומה שכל העיר נחשבת כד' אמות, ודווקא כשמוקפת לדירה דהיינו, שקודם בנו את הבתים ואח"כ הקיפו אותם בחומה, כיוון שאם קודם הקיפו חומה זה לא נקרא מוקפת חומה, וסתם עיר שהיא מוקפת חומה סביר להניח שקודם בנו את הבתים ואח"כ הקיפו חומה, אא"כ מדובר במבצר שקודם בונים את החומה ואח"כ גרים בתוכו.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים