הצלת יין מתוך חבית שנשברה בשבת

י"א כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ז- סימן של"ה סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יתכן מצב שמותר לכבות בשבת גחלים בוערות?באיזה אופן אין הגבלה בהצלת משקים מחבית שנשברה?מדוע אסור להציל את היין ע"י ספוג?ומה הדין במקרה שהחבית רק נסדקה והיין מטפטף מתוכה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף כ"ז – סימן של"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר בשבת לעבור על מלאכה שא"צ לגופה ולכבות גחלת דולקת כדי למנוע נזק רבים בין גחלת של עץ ובין של מתכת, ודווקא כשאין לו אפשרות אחרת למנוע את הנזק של רבים, אבל כאשר יש לו אפשרות לפנות אותה למקום אחר שרבים לא מצויים בה, עדיף לפנות את הגחלת ולא לכבות אותה.

הרמב"ם אוסר לכבות גחלת של עץ, ומבאר המ"ב, שהרמב"ם סובר שמלאכה שא"צ לגופה חייב עליה ויש בכיבוי גחלת של עץ איסור דאורייתא של מכבה, ואפילו שלא מתכוון לעשיית גחלים, כיוון שנעשים גחלים, חייב, ובמתכת גם הרמב"ם מודה שמותר כיוון שאינה נעשית פחמים ע"י הכיבוי, ואין בזה משום 'מצרף', דהיינו, שהמתכת מתחזקת, אלא הדבר מותר, והלכה כדעה ראשונה שבמקום היזקא דרבים, מותר לכבות גחלת של עץ וכן גחלת של מתכת.

חבית שנשברה בשבת והמשקה שבתוכה זב ממנה, אסרו חז"ל להביא הרבה כלים ולהציל את תכולת החבית בשיעור של יותר ממזון ג' סעודות כאשר מדובר בתחילת השבת, כיוון שחששו חז"ל, שאם הדבר יהיה מותר, מתוך שאדם בהול על ממונו, הוא יכשל ויביא כלים נוספים דרך רה"ר כדי להציל מה שיותר מתכולת החבית, וכן חששו שמא יתקן את החבית בשבת כדי למנוע את הנזק, ומביא המ"ב צד, שבאופן שתכולת החבית נשפכה לגמרי לארץ, הוא כבר לא בהול, ובאופן כזה, יש שסוברים שמותר להציל בכמה כלים, ואפילו יותר ממזון ג' סעודות, ואומר המ"ב שבזמננו שאין לנו רה"ר, אפשר להקל בזה ולהציל בכמה כלים, וגם מזון של יותר מג' סעודות, ו'בתרומת הדשן' מתיר לשפוך כמה שירצה לתוך כוסות קטנות שאין בזה עובדא דחול, כיוון שבחול לא רגילים בזה, וא"כ כאשר מציל בשינוי, לא חוששים שמא ירבה בכלים ויעבור על איסור.

מביא המ"ב, שבמקום שהיין מצוי והדרך לשתות ממנו כל השבת, וכן לשתות שאר משקים שאינם ביוקר כ"כ, ושותים כל היום, אפשר להציל יותר משיעור ג' סעודות, כיוון שאין קבע לשתייה.

יכול כל אחד ואחד להציל מזון ג' סעודות עבור עצמו, ובלבד שלא ישים ספוג כדי לספוג את היין ולהטיף אותו בתוך הכלי, ומשום גזירה שמא יסחוט, ואפילו שיש לספוג בית אחיזה שאין בו חשש סחיטה, אסור, שלא יעשה כדרך שעושה בימות החול.

חבית שנסדקה ומטפטף טיפות מתוכה ולא נשברה לגמרי שאז אינו בהול כ"כ, מותר להציל גם בהרבה כלים, ולקלוט ולצרף.

י"א, שכל מה שאסרו חז"ל להציל בהרבה כלים מחשש שמא יכשל באיסור חמור יותר, זה רק כאשר מציל למקום הדומה קצת לרה"ר, אבל כאשר מציל לבית שעירב והבית מקורה, מצילים בכל עניין.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים