הדף היומי מסכת בבא קמא דף מח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מח - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מח

עמוד א

 א. הכניס פירות לחצר ברשות, וקיבל עליו בעל החצר לשמור שלא יוזק, נסתפקו בגמרא אם קיבל עליו גם שלא יוזק מאחרים, ואם הזיקו שור של אחרים חייב בעל חצר. או שלא קיבל עליו רק שלא יוזק משור שלו, אבל אם הזיקו שור אחר, חייב בעל השור ולא בעל החצר.

ב. הכניס פירות לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ואכלם, בעל החצר פטור, ובעל השור פטור, שאין זה ברשות הניזק, שלא היה לו רשות להניחם שם. ואם הכניסם ברשות, נסתפקו בגמרא אם בעל החצר חייב (כנ"ל אות א'). ובעל השור חייב כשן ברשות הניזק, שהרי היה לבעל פירות רשות להניחם שם.

ג. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ונגחו, בעל החצר פטור, ובעל השור חייב חצי נזק כדין קרן ברשות הרבים. ואם הכניסו ברשות, נסתפקו בגמרא אם בעל חצר חייב. ובעל השור חייב חצי נזק, ולרבי טרפון נזק שלם כדין קרן ברשות הניזק.

ד. האשה שנכנסה לאפות בבית ברשות בעל הבית, ואכל העז של בעל הבית את העיסה ונחנק, חייבת לשלם לבעל הבית, כי דרכה לגלות את זרעותיה, ובעל הבית צריך להסתלק משם, לפיכך עליה מוטל לשמור שלא תוזק בהמתו של בעל הבית. ואם נכנסה לטחון חטים ברשות, ואכלתם בהמתו של בעל הבית והוזק, פטורה, שבעל הבית אינו צריך להסתלק, ועליו מוטל לשמור על בהמתו שלא תאכל ותינזק.

ה. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בה בורות שיחין ומערות, בעל השור חייב בנזקי החצר, ובעל חצר חייב בנזקי הבור, אע"פ שנאמר 'כי יכרה איש בור ולא שור בור', כיון שבעל החצר צריך למלאותו ולא מלאהו, חשוב כאילו כרה אותו.

ו. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, חייב. ואם הרביץ גללים, ונטנפו כליו, פטור, שבוודאי הפקירם, ולדברי הכל יש להם דין בור, שפטור על כלים. ואם הבעל הבית עצמו הוזק בו, בעל השור חייב.

ז. הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, חייב. ואם הזיקו בעל הבית כשלא היה יודע בו, פטור. ואם היה יודע בו, חייב, שיש לו רשות להוציאו, אבל לא להזיקו.

ח. שנים שהיו במקום אחד ברשות, כגון ברשות הרבים או חצר השותפים, או שנתן בעל הבית לשניהם רשות, או שהיו שניהם שם שלא ברשות, והזיקו זה את זה אפילו שלא במתכוין, חייבים. הוזקו זה בזה, פטורים. ואם אחד נכנס ברשות והשני שלא ברשות, אם זה שנכנס ברשות הזיק (כשלא היה יודע שהשני כאן), פטור. ואם זה שנכנס שלא ברשות הזיק, חייב.

 עמוד ב

א. שור שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונפל לבורו והבאיש מימיו בשעת נפילה, חייב. ואם הבאיש לאחר נפילה, לרב חייב, מאחר שלא הפקירו יש לו דין שור, וחייב על המים. ולשמואל פטור, כי השור דינו כבור, והמים דינם ככלים, ובור פטור על כלים. וכל זה כשהבאיש את המים מגופו, אבל אם הבאיש מריחו, אינו אלא גרמא בעלמא, ופטור.

ב. ואם היה אביו או בנו בתוכו ונהרגו על ידי השור, אם היה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ולא היה מתכוין להרוג, כגון שראה ירק שלשה פעמים ונפל, חייב עליו כופר. ואם היה תם, לרבי יוסי משלם כופר שלם, כי התם משלם חצי כופר, ובחצר הניזק כופר שלם כרבי טרפון. ודווקא שנפל על בנו או אביו, אבל אם נפל על אחר אין זה בחצר הניזק, ואינו משלם אלא חצי כופר.

ג. לרב הלכה כתנא קמא, שהמכניס פירות בחצר ברשות, קיבל עליו בעל הבית לשמור. ולשמואל הלכה כרבי, שהוא פטור עד שיקבל עליו לשמור.

ד. האומר לחבירו: כנוס שורך ושמרו, אם הזיק חייב בעל השור, ואם הוזק פטור בעל החצר. ואפילו לחכמים שמן הסתם קיבל בעל הבית לשמור, מאחר שאמר 'שמרו' לא קיבל עליו לשמור. ולרבי טרפון חייב נזק שלם כדין חצר הניזק, שהקנה לו מקום בחצר. ואם לא אמר לו שמרו, לרבי חייב שמן הסתם קיבל עליו לשמור, אבל רק חצי נזק, שלא הקנה לו מקום בחצר, ואינו כחצר הניזק.

ה. ואם אמר לו 'כנוס שורך ואני אשמרנו', חייב בעל החצר לשמרו גם לרבי, ולפיכך אם הוזק חייב בעל החצר, ואם הזיק פטור בעל השור.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים