שיעורי הדף היומי בהלכה באידיש - מאת הרב אפרים סגל

האם מותר לסגור תריס בשבת כדי שישמש כמחיצה 'מַתִּירָה'?

דף היומי בהלכה באידיש ט"ו שבט התשע"ט

שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב אפרים סגל

האם מותר לעמוד ברשות הרבים ולשתות מברזיה הנמצאת ברשות היחיד?

האם מותר לעמוד ברשות הרבים ולשתות מברזיה הנמצאת ברשות היחיד?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ט- סעיף ה'- -סימן ש"נ- סעיף א' | מה יעשה אדם שכובעו עף באמצע רשות הרבים ונחת על גג מכונית חונה?
האם מותר לשורת אנשים העומדים ברשות הרבים במרחק של פחות מד' אמות בין כל אחד – להעביר חפץ מיד ליד?

האם מותר לשורת אנשים העומדים ברשות הרבים במרחק של פחות מד' אמות בין כל אחד – להעביר חפץ מיד ליד?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ט- סעיף ג'- סעיף ד' | מה יעשה אדם המוצא תפילין בשבת ברשות הרבים?
כיצד מודדים את ארבע האמות שמותר לאדם לטלטל בתוכם ברשות הרבים?

כיצד מודדים את ארבע האמות שמותר לאדם לטלטל בתוכם ברשות הרבים?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ט- סעיף א'- סעיף ב' | מה היא מידת קו האלכסון של מרובע?

האם מותר לשורת אנשים העומדים ברשות הרבים במרחק של פחות מד' אמות בין כל אחד – להעביר חפץ מיד ליד?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ט- סעיף ג'- סעיף ד' | מה יעשה אדם המוצא תפילין בשבת ברשות הרבים?

כיצד מודדים את ארבע האמות שמותר לאדם לטלטל בתוכם ברשות הרבים?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ט- סעיף א'- סעיף ב' | מה היא מידת קו האלכסון של מרובע?

אימתי קנסו חז"ל על אדם שיעמוד כל השבת כאשר ידו מושטת מחלון ביתו לעבר רשות הרבים?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ח | אלו גזירות חז"ל ברשות הרבים נגזרו גם בכרמלית?

כמה אופני הוצאה מרשות לרשות ישנם?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ז | האם מותר להשאיל מקדחה בערב שבת לשכן חילוני?

גגון הבולט מחוץ לפתח הבית, מה דין הרשות שתחתיו?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ו- מאמצע סעיף ג' בהג"ה "וכן אם התקרה רחבה"- סוף הסימן | מהו המושג 'פי תקרה יורד וסותם' ואימתי נאמר?

אסקופת הבית – אימתי היא 'כרמלית' ואימתי היא 'רשות היחיד'?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ו- מאמצע סעיף ג' בהג"ה "ולכן" - אמצע סעיף ג' בהג"ה "וכן אם"| כיצד תתכן תקרה שגורמת דין 'מחיצה'?

באיזה אופן 'חייב' אדם על העברה מרשות לרשות דרך מקום פטור, ובאיזה אופן אסור מדרבנן?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ו- סעיף א'- אמצע סעיף ג' בהג"ה "ולכן" | מהו 'קרפף', ומה דינו לגבי רשויות שבת?

מתי משתמשים בהלכות רשויות במושג המוכר בהלכות תערובות 'מצא מין את מינו וניעור'?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף י"ח- סוף הסימן | האם שייך 'מקום פטור' בתוך כרמלית?

כיצד יתכן בית – שבתוך הבית אסור לטלטל יותר מד' אמות, ועל גגו מותר?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף ט"ו- סעיף י"ז | מה דין זיזים הקבועים על כותלי הבית מבחוץ?

מה הם הגדרים לקביעת שם 'כרמלית'?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף י"ג- סעיף י"ד |מדוע אין הים נחשב כרשות היחיד אף שיש לו מחיצות מכל הצדדים בעומק?

תיבה של חברת חשמל העומדת ברשות הרבים, האם דינה כרשות הרבים?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף י'- סעיף י"ב | 'בור' שברשות הרבים – אימתי דינו כרשות הרבים ואימתי כרשות היחיד ואימתי ככרמלית?

רחוב שחלקו רחב ט"ז אמות וחלקו מתקצר – מה דין מקום הצר?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף ח'- סעיף ט' | סימטה צרה הפונה מרשות הרבים – האם דינה כרשות הרבים?

אלו תנאים צריכים להתקיים כדי שיחשב המקום ל'רשות הרבים', והאם צריך שיעברו שם 600,000 איש?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף ז' | האם עירוב של 'צורת הפתח' מתיר לטלטל ברשות הרבים גמור?

מה דינם של חורים שבקירות רשות היחיד?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף ד'- סעיף ו' | האם כלי העומד ברשות הרבים יכול להיחשב כרשות היחיד או ככרמלית?

אלו ארבע רשויות יש בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ה- סעיף א'- סעיף ג' | מהו שיעור הגובה, האורך והרוחב של 'רשות היחיד'?

האם ניפוץ גבעולי פשתן בכלל מלאכת 'מנפץ' או מלאכת 'דש'?

הדף היומי בהלכה | סימן שד"מ- סעיף ב'- סוף הסימן | האם מותר לקלוע ביו"ט חלות, או שמא יש לאסור משום מלאכת 'אורג'?

מה תיקנו חכמים לאדם שאיבד את חשבון הימים ואינו יודע מתי שבת?

הדף היומי בהלכה | סימן שד"מ- סעיף א' | האם ביום שתיקנו לו חז"ל לשמור שבת יניח תפילין? ואיזו תפילה מתפלל ביום זה?

האם חיוב חינוך קטנים שלא יעברו עבירות הוא רק על האב או על כל אדם?

הדף היומי בהלכה | סימן שמ"ג- מאמצע סעיף א' "ולהאכילו בידיים"- סוף הסימן | האם מותר להאכיל מאכל איסור לקטן שלא הגיע לחינוך?רשויות שבת, מבוי מפולש, בור ואשפה ברשות הרבים ועוד - סימנים שמ''ה - שס''ה
דיני עירובין לעיר, שיתוף בעירוב, ברכת עירוב ועוד - סימנים שס''ו - שצ''ה
תחומין, דין היוצא חוץ לתחום, דין ארבע אמות לכל אדם ועוד - סימנים שצ''ו - ת''ז
עירובי תחומים, מקום נתינת העירוב, המערב ברבים ועוד - סימנים ת''ח - תט''ז
ראש חודש, עשיית מלאכה בר''ח, סדר התפילה וקריאת התורה ועוד - סימנים תי''ז - תכ''ח
פסח, בדיקת וביעור חמץ, הגעלת כלים, אפית מצות ועוד - סימנים תכ''ט - תס''א
איסור מלאכה בער''פ, ליל הסדר, סדר התפילות וספירת העומר ועוד - סימנים תס''ב - תצ''ד
מלאכות האסורות ביום טוב, עירוב תבשילין, שמחת יום טוב ועוד - סימנים תצ''ה - תקכ''ט
חול המועד, כתיבה, גילוח אירוסין ונישואין בחול המועד ועוד - סימנים תק''ל - תקמ''ח
תשעה באב, תשעת הימים, סעודה המפסקת, ברית מילה בתשעה באב, ועוד - סימנים תקמ''ט - תקס''א
תענית, תפילת עננו, תענית ציבור, רחיצת הפה בתענית, ועוד - סימנים תקס''ב - תק''פ
ראש השנה, תקיעת שופר, תענית בראש השנה, עשרת ימי תשובה, ועוד - סימנים תקפ''א - תר''ג
יום הכיפורים, מנהג הכפרות, וידוי, איסור רחיצה ועוד - סימנים תר''ד - תרכ''ד
סוכה, ישיבת סוכה, דברים הפוסלים ועוד - סימנים תרכ''ה - תרמ''ד
לולב, ד' מינים, זמן נטילת לולב, הידור מצווה ועוד - סימנים תרמ''ה - תרס''ט
חנוכה, הדלקת הנר, סדר הברכות, קריאת התורה, ועוד - סימנים - תר''ע - תרפ''ה
מגילה, כרכים המוקפים, סעודת פורים, מצוות היום ועוד - סימנים תרפ''ו - תרצ''ז