שיעורי הדף היומי בהלכה באידיש - מאת הרב אפרים סגל

האם מותר לסגור תריס בשבת כדי שישמש כמחיצה 'מַתִּירָה'?

דף היומי בהלכה באידיש ט"ו אדר ב' התשע"ט

שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב אפרים סגל

כיצד מכשירים מבוי שקיר אחד ארוך יותר מהקיר הנגדי?

כיצד מכשירים מבוי שקיר אחד ארוך יותר מהקיר הנגדי?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף ל' | אימתי ניתן להכשיר מבוי בקורה המונחת באלכסון?
מבוי הרחב פחות מארבעה טפחים – האם צריך תיקון לפתחו?

מבוי הרחב פחות מארבעה טפחים – האם צריך תיקון לפתחו?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף כ"ח- סעיף כ"ט | נהר שמימיו קפאו האם יכול לשמש כמחיצה?
מדוע נהגו לעשות 'צורת הפתח' בכל המבואות?

מדוע נהגו לעשות 'צורת הפתח' בכל המבואות?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- מאמצע סעיף כ"ו בהגה "וי"א"- סעיף כ"ז | מה דין צורת הפתח שיש גג המפסיק בין שתי הקנים לחבל שמעליהם?

מבוי הרחב פחות מארבעה טפחים – האם צריך תיקון לפתחו?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף כ"ח- סעיף כ"ט | נהר שמימיו קפאו האם יכול לשמש כמחיצה?

מדוע נהגו לעשות 'צורת הפתח' בכל המבואות?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- מאמצע סעיף כ"ו בהגה "וי"א"- סעיף כ"ז | מה דין צורת הפתח שיש גג המפסיק בין שתי הקנים לחבל שמעליהם?

מה העצות להכשיר קורה למבוי הגבוה מעשרים אמה?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- מאמצע סעיף כ"ו "ואם היה גבוה"- אמצע הסעיף בהגה "וי"א" | כמה חצירות וכמה בתים צריכים להיות במבוי?

מה הם התנאים שצריכים להתקיים במבוי כדי שיוכשר בלחי או קורה?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף כ"ו- אמצע הסעיף "ואם היה גבוה" | באיזה אופן כשרה קורה המונחת למעלה מעשרים אמה?

מדוע בסכך של סוכה לכו"ע אומרים 'רואים' ובקורת מבוי נחלקו הפוסקים אם אומרים 'רואים'?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף כ"ג- סעיף כ"ה | אימתי 'כל המוסיף גורע' בתיקון מבוי?

מה הוא שיעור רוחב ה'קורה', ומה הוא שיעור חוזקה?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף ט"ז- סעיף כ"ב | מה דינה של קורה עקומה?

אימתי לחי ארוך מדאי אינו מתיר מבוי?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף י"ג- סעיף ט"ו | מה ההבדלים להלכה בין 'לחי' ל'קורה' לתיקון מבוי?

מה הוא לחי הנראה רק בפנים, ומה הוא הנראה רק בחוץ?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף ח'- סעיף י"ב | כיצד ניתן להכשיר מבוי בלחי שגבהו רק שבעה טפחים ומשהו?

האם אפשר לעשות 'לחי' ע"י סיוד צד כותל המבוי ב'סיד' או ע"י צביעה ב'גיר'?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף ו'- סעיף ז' | מה הם שני הדרכים להסביר מדוע הלחי צריך להיות בתוך ג' טפחים לכותל המבוי?

מדוע בתיקון חצר הפרוצה מצד אחד החמירו יותר מאשר בתיקונו של מבוי?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף ג'- סעיף ה' | כיצד אפשר להשתמש בלחי העשוי מ'אדם' או 'בעל חי'?

מהו 'דף' ומהו 'לחי'?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ג- סעיף א'- סעיף ב' | כיצד מתקנים פירצה הגדולה יותר מעשר אמות?

מדוע צריך למתוח את החוט של צורת הפתח?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ב- סעיף י'- סוף הסימן | האם עמודי חשמל והחוטים הנמשכים מהם יכולים לשמש כצורת הפתח?

מה דין מחיצה שהעומד שבה מרובה על הפרוץ – והעומד מפוצל לשנים?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ב- סעיף ח'- סעיף ט'| מה דין מחיצה שהפרוץ בה שווה לחלק העומד?

באלו תנאים ניתן להשתמש בבני אדם כמחיצות בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ב- סעיף ה'- סעיף ז'| האם בעלי חיים יכולים לשמש כמחיצות, וכיצד?

מה דין מחיצה שנבנתה בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ב- סעיף ג'- סעיף ד'| ספינה הנמצאת על היבשה – באלו אופנים נחשבת כמוקפת לדירה?

איזו מחיצה מוגדרת כעשויה ל'דירה'?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"ב- סעיף א'- סעיף ב'| מה הם התנאים לאפשר שימוש בענפי אילן כמחיצות?

מה הם 'צידי רשות הרבים', ומה דינם בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן שס"א| באלו אופנים התקרה יכולה לשמש במקום מחיצה?

מה דינה של שיירה שהתפצלה וכל אחד בנה לעצמו מחיצות בסמוך לחבירו?

הדף היומי בהלכה | סימן ש"ס- סעיף ג'- סוף הסימן | מה היא מחיצה 'הנראית בחוץ ושוה בפנים'?רשויות שבת, מבוי מפולש, בור ואשפה ברשות הרבים ועוד - סימנים שמ''ה - שס''ה
דיני עירובין לעיר, שיתוף בעירוב, ברכת עירוב ועוד - סימנים שס''ו - שצ''ה
תחומין, דין היוצא חוץ לתחום, דין ארבע אמות לכל אדם ועוד - סימנים שצ''ו - ת''ז
עירובי תחומים, מקום נתינת העירוב, המערב ברבים ועוד - סימנים ת''ח - תט''ז
ראש חודש, עשיית מלאכה בר''ח, סדר התפילה וקריאת התורה ועוד - סימנים תי''ז - תכ''ח
פסח, בדיקת וביעור חמץ, הגעלת כלים, אפית מצות ועוד - סימנים תכ''ט - תס''א
איסור מלאכה בער''פ, ליל הסדר, סדר התפילות וספירת העומר ועוד - סימנים תס''ב - תצ''ד
מלאכות האסורות ביום טוב, עירוב תבשילין, שמחת יום טוב ועוד - סימנים תצ''ה - תקכ''ט
חול המועד, כתיבה, גילוח אירוסין ונישואין בחול המועד ועוד - סימנים תק''ל - תקמ''ח
תשעה באב, תשעת הימים, סעודה המפסקת, ברית מילה בתשעה באב, ועוד - סימנים תקמ''ט - תקס''א
תענית, תפילת עננו, תענית ציבור, רחיצת הפה בתענית, ועוד - סימנים תקס''ב - תק''פ
ראש השנה, תקיעת שופר, תענית בראש השנה, עשרת ימי תשובה, ועוד - סימנים תקפ''א - תר''ג
יום הכיפורים, מנהג הכפרות, וידוי, איסור רחיצה ועוד - סימנים תר''ד - תרכ''ד
סוכה, ישיבת סוכה, דברים הפוסלים ועוד - סימנים תרכ''ה - תרמ''ד
לולב, ד' מינים, זמן נטילת לולב, הידור מצווה ועוד - סימנים תרמ''ה - תרס''ט
חנוכה, הדלקת הנר, סדר הברכות, קריאת התורה, ועוד - סימנים - תר''ע - תרפ''ה
מגילה, כרכים המוקפים, סעודת פורים, מצוות היום ועוד - סימנים תרפ''ו - תרצ''ז