הבודק חמץ ביום י"ג האם צריך לבדוק שוב בליל י"ד ?

ט' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף י' - סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקת חמץ ולא מספיק לנקותם היטב?האם יש עניין לנקות את הבית לפני הבדיקה? מדוע משתמשים בנוצות בשעת הבדיקה?ולמה צריכים לבדוק את הכיסים שבבגדים אפילו כשברור שלא הכניסו בהם חמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ג סעיף י' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בתי כנסיות ובתי מדרשות, צריכים בדיקה, כיוון שהתינוקות מכניסים בהם חמץ, ואומר המ"ב, שצריך לבדוק בהם את החמץ כמו שאר המקומות, דהיינו, לבדוק בליל י"ד, ולאור הנר, והגבאים יכולים לברך על הבדיקה, אבל לא יכולים לבטל את החמץ, כי החמץ לא שלהם, ואם לא בדק בליל י"ד, יבדוק ביום י"ד לאור הנר, אא"כ יש שם הרבה חלונות שאורם רב, יכולים לבדוק לאור החמה.

מביא המ"ב, שהגבאים לא נזהרים לבדוק בלילה אלא הם מנקים היטב ביום, ולא יפה הם עושים, וצריך להזהירם על כך שיקיימו מצות חכמים כתיקונה, לבדוק את החמץ בבתי כנסיות ובתי מדרשות כמו כל בדיקת חמץ, ובברכה.

אדם שניקה את החדר שלו בי"ג בניסן, אפילו שהתכוון לשם בדיקת חמץ, וכיוון לבערו, ולהיזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, בכ"ז צריך לבדוק שוב בליל י"ד, והניקיון שעשה, לא פוטר אותו מבדיקת חמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שניקיון הבית אינו בדיקה, וחז"ל הצריכו יותר מניקיון, ויותר מזה, אפילו אם בדק חמץ ביום י"ג בחורים ובסדקים לאור הנר, צריך לבדוק שוב את החמץ בליל י"ד, ומשתי סיבות, סיבה ראשונה, כדי שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה, דהיינו, שלא יהיה מצב שאחד בודק ביום י"ג ואחד בודק בליל י"ד, ועוד סיבה, שהרי אור הנר ביום לא מאיר יפה, וחז"ל הצריכו לבדוק בלילה ע"י אור הנר, שאז הוא מאיר יפה, ורואה מה יש בחורים ובסדקים.

דן השעה"צ בנפק"מ, באופן שבדק ביום י"ג לאור הנר, והשאיר חדר אחד שאותו רוצה לבדוק בליל י"ד, שאם הסיבה היא כדי שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה כדי שכל עם ישראל יבדקו בתאריך אחד, בזה הרי יש לו גם בדיקה שבודק עם כל עם ישראל את אות חדר שהוא השאיר, אבל אם הטעם הוא משום שאור הנר לא מאיר יפה ביום, אז הבדיקה של יום י"ג אינה בדיקה טובה, וגם בזה מסתפק השעה"צ, אולי צריך לבדוק את כל רשותו בליל י"ד ככל ישראל, ולא מספיק חדר אחד.

לפני בדיקת חמץ צריך לנקות את הבית, שאז בדיקת החמץ טובה, ואם לא מנקים את הבית, הבדיקה אינה טובה כ"כ, והמנהג לנקות את הבית ביום י"ג, כדי שיוכל לעשות את הבדיקה כדין מיד בתחילת ליל י"ד. 

אומר הרמ"א, בשעת הבדיקה המנהג ליטול נוצות לכבד בחורים ובסדקים, ולגרור משם את החמץ עם הנוצה, ועוד אומר הרמ"א, שהכיסים של הבגדים צריכים בדיקה, והמ"ב אומר, שאפילו שברור לו שלא ניתן שם חמץ, צריך לבדוק, דמילתא דלא רמיא על איניש לאו אדעתיה, ואומר עוד המ"ב, שלא מספיק מה שבשעת ביעור חמץ, דהיינו, בי"ד ביום, מנערים את הכיסים, אלא צריך לבדוק את הכיסים בליל י"ד, וכמו כל בדיקת שאר המקומות.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים