האם ניתן לאכול סעודה שלישית לפני מנחה?

הדף היומי בהלכה כ"ג בטבת - סימן רצ"א סעיף א'- סעיף ב'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שלא מסוגל לאכול סעודה שלישית, האם חייב לדחוק את עצמו ולאכול?

מה יעשה אדם שלא אכל סעודת ליל שבת? מתי הוא הזמן שאפשר לאכול סעודה שלישית? מה עושים קודם, מתפללים מנחה או אוכלים סעודה שלישית? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רצ"א סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר בגמ', שחייב אדם לאכול ג' סעודות בשבת, והמקור לכך מביא המשנה ברורה, שכתוב בתורה בקשר לשבת שלשה פעמים את המילה 'היום', 'ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה'.

אדם שאוכל ג' סעודות בשבת זוכה להינצל מג' פורענויות, מחבלו של משיח, מדין הגיהנם, וממלחמת גוג ומגוג, וכשם שאדם חייב ללוות כסף כדי לקיים ב' הסעודות הראשונות בשבת, כך חייב ללוות כסף לצורך סעודה שלישית, וכשם שקופה של צדקה נותנים מזונות לעני העובר ממקום למקום, כך בשבת נותנים לו מזון ג' סעודות לג' סעודות השבת.

אדם שמרגיש בסעודה שלישית שכבר אינו יכול לאכול, לא חייב לצער את עצמו כדי לאכול סעודה שלישית, כי סעודות השבת ניתנו לעונג ולא לצער, ובכ"ז החכם עיניו בראשו ויראה לא לאכול יותר מדאי בסעודת הבוקר כדי להשאיר מקום לסעודה שלישית.

שיעור האכילה בסעודה שלישית נאמרו בזה ב' שיטות, י"א מעט יותר מכביצה פת, וי"א שמספיק כזית, ואדם שלא אכל סעודה בליל שבת ישלים ויאכל ג' סעודות ביום השבת, ויעשה קידוש עם כל נוסח הקידוש של ליל שבת ובלא שיאמר 'ויכולו'.

זמן סעודת שלישית הוא מזמן מנחה גדולה דהיינו, משש וחצי שעות מתחילת היום, ואם אכל קודם לכן, לא קיים את המצוה, ואם התחיל קודם הזמן ונמשכה סעודתו לאחר שש וחצי שעות, קיים את המצוה, ולכתחילה יתפלל קודם מנחה ואח"כ יאכל סעודה שלישית. וי"א שאסור לשתות מים מן הנהרות בין מנחה למעריב בשבת שאז חוזרת הנשמות לגיהנם, ולכן לא יאכל סעודה שלישית אחרי מנחה אלא קודם מנחה, שאם יאכל אחרי מנחה, חוששים שמא ישתה מים, ודעה זו סוברת שסעודה קטנה מותרת קודם מנחה, אבל נוהגים להתפלל ואח"כ לאכול, ושאר מים אין איסור לשתות בין מנחה לערבית, וכ"ש שאר משקים שמותר, וי"א שהאיסור לשתות מים הוא רק לאבל תוך י"ב חודש על אביו ואמו, וי"א שהאיסור הוא רק בערב שבת.

נמצא א"כ ד' שיטות באיסור שתיית מים:

א. לכו"ע האיסור הוא בין מנחה לערבית של מוצ"ש ולכל אדם ואדם ועל כל מים.

ב. י"א שרק מים מהנהרות אסורים.

ג. י"א שרק לאבל תוך י"ב חודש על אביו או אמו אסור.

ד. י"א שהאיסור הוא רק בער"ש.   

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה