האם מותר לשלוח מכתב באמצעות הדואר בערב שבת?

הדף היומי בהלכה ט"ו באב סימן רמ"ז מסעיף ב' עד תחילת סימן רמ"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ז סעיף ב'

- דין אינם יהודים המביאים כתבים בשבת -

ביקש מהגוי שיעשה מלאכה בער"ש באופן שלא יוכל להשלימה אלא בשבת, באיזה אופן מותר? | קצץ עם הגוי לימים רבים, האם מותר ליהודי לבקש מהגוי מלאכה כזאת שיצטרך לעשותה בשבת? | באיזה אופן קוצץ עם הגוי? | מה הדין כאשר הגוי עושה המלאכה מעצמו? | הולך הגוי למקום מסוים בשביל עצמו, מותר לשלוח איתו איגרת? 

יהודי שמבקש מגוי שיעשה עבורו מלאכה בערב שבת, אבל אין אפשרות לגוי להשלים את המלאכה עד כניסת השבת ויצטרך להשלימה בשבת, מותר לבקש ממנו שיעשה אותה, כי אדעתא דנפשיה קעביד לקבל את הכסף מהאינו יהודי.

ההסכם של קציצת השכר בין היהודי לגוי צריך להיות הסכם מפורש דהיינו שהיהודי יאמר לו בצורה מפורשת "אני יתן לך שכר עבור המלאכה הזאת שאני מבקש ממך לעשות", ואין צריך לקבוע את רמת השכר, אלא מספיק שיקבע באופן כללי שיקבל שכר עבור מה שעובד, אבל לא לסמוך על "רמזים", דהיינו לא לסמוך על מה שהגוי מבין שהיהודי יתן לו שכר, אלא יאמר לו מפורש, ואע"פ שהיהודי מבין מהגוי שהוא מצפה לשכר, זה לא מספיק.

סעיף ג'

אמנם קציצת שכר מועילה כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה עבורו מלאכה, וא"א להשלים המלאכה עד שבת, שקציצת השכר מחשיבה את אותה פעולה שהגוי עושה, כאילו היא לצורך עצמו, זה הכל כשמדובר במלאכה מסוימת, אבל כאשר שוכרו לימים בכך וכך, ואפילו לא כולל שבת, אסור לשוכרו בער"ש אם הגוי מיד מתחיל לעסוק במלאכת הישראל, ואע"פ שכשמדובר על פעולה מותר, והחילוק הוא, כי עצם העובדה שהגוי מתחיל מיד לעסוק במלאכת הישראל, יש בזה חשש של "מראית עין", אא"כ סיכם איתו ביום חמישי שאז מותר.

סעיף ד'

למדנו בסעיף א' שיש בעיה בשליחת איגרת אפילו כשקבע היהודי עם הגוי על כך שיעשה זאת ביום ראשון, והטעם, שמא יסתובב הגוי עם המכתב בעיר בשבת ולא ימצא את הדואר, וכולם יראו שמסתובב בגוי עם מכתב של יהודי, ויחשדו ששלח את הגוי בשבת, ובאמת אם ניכר שהמכתב אינו של יהודי, מותר.

זה הכל כאשר היהודי מבקש מהגוי שיעשה לו את המלאכה, אבל אם עושה הגוי את המלאכה מעצמו, מותר, כי הגוי עושה את זה על דעת עצמו שמחזיק לו טובה על איזה דבר שעשה לו, והוי כמו קציצת שכר, וטוב להחמיר.

סעיף ה'

אם הגוי הולך למקום מסוים מעצמו ויהודי נותן לו איגרת, מותר, כי אינו עושה זאת בשביל היהודי.

סעיף ו'

מי שיש לו שכיר גוי לשנה או יותר, אסור לשלחו ערב שבת באיגרת, כי זה לא נקרא קצץ שכר, שקציצת שכר זה כשנותן לו שכר עבור הפעולה הזאת, אבל מה שבאופן כללי הוא שכיר יום עבור זמן מרובה, זה לא קציצת שכר, ובכ"א אם שכרו רק לשליחת איגרותיו לתקופה מסוימת, מותר.

 

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים