האם מותר לשכור חדר במלון לשבת בלבד?

הדף היומי בהלכה ז' באב סימן רמ"ה מסעיף ו' עד סימן רמ"ו סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ה סעיף ו'

- ישראל ואינו יהודי שותפין, איך יתנהגו בשבת -

אפו גויים פת בתנור של יהודי בעל כורחו, מה דין הרווחים? | באיזה אופן יכול להנות מהרווחים? 


גויים שאפו פת בתנורו של יהודי בעל כרחו של היהודי, מבואר שאסור ליהודי לקבל תשלום עבור אפייה זו משום שכר שבת, ואם שכר השבת מובלע בשכר הימים האחרים, אין איסור, ומוסיף המ"ב, שבאופן שהשכר מובלע בשאר ימים, מותר ליהודי לבקש מהם לכתחילה שיאפו בשבת, ויש בזה רק איסור של אמירה לעכו"ם אבל מצד שכר שבת אין בעיה.


סימן רמ"ו סעיף א'

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

אדם מצווה על שביתת כליו בשבת? | האם חוששים בזה למראית עין? | מה הדין להשאיל כליו לגוי בערב שבת? 


מבואר במשנה בפרק א' במסכת שבת, שאסור ליהודי להשכיר את כליו לגוי בער"ש, אבל ביום רביעי או חמישי מותר, ונחלקו הראשונים בביאור דברי המשנה, דעת הרי"ף והרמב"ם שטעם הדבר הוא משום שביתת כלים, דהיינו, שיטת ב"ש, שכשם שאדם מצווה על שביתת בהמתו ושביתת עצמו, כך מצווה על שביתת כליו, וממילא אסור לו להשכירם לגוי, וב"ה חולקים וסוברים שאין אדם מצווה על שביתת כלים בשבת, ממילא סוברים הרי"ף והרמב"ם, שמה שכתוב במשנה שאסור להשכיר לגוי כליו בער"ש כיוון שהגוי יעשה מלאכה בשבת, זה לפי ב"ש שאדם מצווה על שביתת כליו בשבת, משא"כ כשמשכיר לו ברביעי או חמישי אין בזה בעיה של שביתת כלים, וממילא אנן דקיי"ל כב"ה שאדם לא מצווה על שביתת כלים, אנחנו לא סוברים את הדין של המשנה ומותר לאדם להשכיר כליו גם בער"ש.
שיטה ראשונה היא שיטת רבינו יונה שסובר שמה שכתוב במשנה שאסור ליהודי להשכיר כליו לגוי בער"ש זה משום מראית עין, שהגוי מיד עושה בהם מלאכה בשבת, ואנשים יגידו שהוא שליחו של היהודי, אבל אין זה שייך למח' ב"ש וב"ה, ובזה כ"ע מודו שהחשש הוא מראית עין.
שיטה שנייה, שאסור להשכיר לגוי בער"ש, כי אם יעשה בזה מלאכה בשבת, יגידו שהוא שליחו של הישראל, אבל ביום ה' מותר, שאז לא ניכר שהוא שליח של היהודי, ובלבד שלא יטול שכר שבת אלא בהבלעה, ולהשאיל מותר אפילו לשיטה הראשונה שחוששים למראית עין, כי בהשאלה לא יחשדו בזה שהוא שליחו של היהודי, כיוון שאין לו שכר מזה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים