האם מותר לפורר לחם בשבת?

סימן שכ"א סעיף י"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת לפורר לחם לחתיכות קטנות?

מהו השיעור שבו אדם מתחייב במלאכת 'טוחן'? מדוע אסור לחתוך מאכלים לצורך זקנים וקשישים הזקוקים לכך? מהו הדין המשותף שיש בין מלאכת טוחן למלאכת בורר? וכיצד ראוי לחתוך סלט בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כדי להתחייב משום טוחן, לא צריך לרסק ולכתוש את המאכל, אלא גם מאכל שחותכים אותו דק דק, נחשב למלאכת טוחן, ושיעור 'דק דק' מביא הבה"ל בשם ספר 'יראים', ששיעור זה לא נודע לנו, ולכן צריך להיזהר לא לחתוך חתיכות קטנות כעין טחינה.

אסור לחתוך גרוגרות וחרובים לפני זקנים שלא יכולים לאכול את מאכלם כמות שהוא, שהרי ללא החיתוך אינם יכולים לאכול את המאכלים, ולכן חייב על החיתוך משום מלאכת טוחן, ומדברי הרמ"א משמע, שדווקא לפני זקנים, אבל אדם שחותך את המאכל לפני אנשים שיכולים לאכול את המאכל כמות שהוא, לא חייב משום טוחן, ובאמת כך מביא הבה"ל בשם המג"א, שכך למד בדעת הרמ"א, שהרמ"א חולק על השו"ע וסובר, שבחיתוך ירק דק דק, חייבים עליו משום טוחן רק אם החיתוך הוא לצורך זקנים שאינם יכולים לאכול את המאכל כמות שהוא, אבל אם מדובר באדם שיכול לאכול את המאכל כמות שהוא, או שמדובר במאכל שגם זקנים יכולים לאכול כמות שהוא, א"כ גם שחותך את המאכל דק דק, לא חייב משום טוחן, אבל הבה"ל לא מרוצה מזה ואומר, שהרמ"א מסכים עם דברי השו"ע שבכל מאכל שאדם חותך דק דק, אע"פ שהמאכל הזה ראוי לאכילה כמות שהוא, חייב על זה משום טוחן, כי מאכלים הם גידולי קרקע, ובגידולי קרקע חייבים גם כשטוחן דק דק, אבל הרמ"א נקט 'אורחא דמילתא', שכיוון שבדרך כלל חותכים דק דק לפני זקנים, לכן אמר הרמ"א, שאסור לחתוך כך לפני זקנים, אבל אם חותך את המאכל דק דק לפני אדם שיכול לאכול את המאכל כמות שהוא, או אדם החותך מאכל שאפשר לאכול אותו דק דק, חייב.

אומר הרמ"א, שאין טוחן אחר טוחן, ולכן, מותר לקחת לחם ולפרר אותו לחתיכות קטנות, ואע"פ שטוחן את הלחם, זה כבר היה טחון קודם, ואין טוחן אחר טוחן.

עוד אומר הרמ"א, שכשם שלגבי בורר יש היתר של 'לאלתר', ה"ה לגבי טוחן יש היתר של לאלתר, ולכן, אדם החותך את הירקות דק דק בסכין לצורך אכילה מיידית, מותר, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שזה דרך אכילה, ויש חולקים וסוברים, שאין היתר כזה בטוחן, והמ"ב מביא, שנכון להיזהר כמותם שלא לחתוך את הירק דק דק גם לא לצורך אכילה מיידית, אא"כ חותך חתיכות גדולות במקצת, וגם לצורך אכילה מיידית, ובצירוף שני הדברים אפשר להקל בזה, והנוהגים לחתוך בצלים או צנון דק דק, אין למחות בידם, דיש להם על מי שיסמוכו, דהיינו, על דברי הרמ"א שלצורך אכילה מיידית מותר לחתוך דק דק, ועכ"פ אסור לעשות כך עד יציאת ביהכנ"ס, כיוון שצריך שיהיה סמוך לסעודה ממש, והחותכים בצל או צנון דק דק שעה או שעתיים לפני הסעודה, קרוב הדבר לומר שחייבים חטאת והבצלים אסורים באכילה.

כל ההיתר של 'לאלתר' זה רק כאשר חותך בסכין, אבל בכלי המיוחד לכך לא, שהרי גם בבורר אם בורר בנפה וכברה לא יועיל מה שאוכל לאלתר, שהרי הוא בורר בכלי ואין בזה את ההיתר של לאלתר, ובכ"א לכתחילה ראוי, שכשחותך סלט יחתוך חתיכות גדולות ואז מותר בשופי.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים