האם מותר לערוך חתונה בערב שבת?

א' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ד' עד "ולא חולצין"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אסור לדון דין בשבת?האם מותר בשבת להכניס אדם לבית הסוהר?ובאיזה אופן מותר לקבל עדות מאדם בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ט סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לא דנים בשבת, והאיסור כולל גם דיני נפשות וגם דיני ממונות, והטעם שלא דנים דיני נפשות בשבת, מביא המ"ב מהירושלמי, שלומדים זאת מהפסוק 'לא תבערו אש בכל מושבותיכם', וכוונת התורה לומר לא תבערו אש, אדם שעבר עבירה שהוא חייב עליה שריפה, אסור להבעיר אש בשבת, דהיינו, אסור לדון דיני נפשות בשבת, וטעם האיסור לדון דיני ממונות בשבת הוא, גזירה שמא יכתוב, וכן אסור לבעלי דברים להציע את טענותיהם לפני הדיינים בשבת, שמא הדיינים יכתבו את הדברים.

אומר הרמ"א, שבכלל הלכה זו כלול, שאסור לתפוס אדם ולהכניס אותו לבית הסוהר כדי שלא יברח, וכן אסור להלקות אותו, ומבאר המ"ב, שבמלקות, מלבד איסור עשיית דין בשבת, יש בזה חשש של עשיית חבורה.

אומר המ"ב, כאשר מדובר בבעל שרוצה לברוח ולעגן את אשתו, או אדם שיודע להעיד על אשה שבעלה מת, ואותו אדם שיודע עדות, הוא חולה מסוכן ועלול למות, מקבלים ממנו עדות בשבת כדי למנוע מצבים כאלו.

אין מקדשין בשבת, ואין הטעם משום שאסור לקנות בשבת, שהרי האשה קנויה לבעלה למעשה ידיה ולמציאת ולירושתה, ומשום מקח וממכר, שהרי בקידושין לבד ללא חופה, האשה לא קנויה לבעלה בזה, אלא האיסור לקדש בשבת הוא משום עשיית דין בשבת גזירה שמא יכתוב, ואה"נ אם הקידושין היו מבעו"י, אסור לעשות חופה בשבת, כיוון שזה קניין ומקח וממכר אסור בשבת.

מביא הרמ"א, שיש מתירים לקדש, ואפשר שאפילו לעשות חופה בשבת במקום מצות 'פרו ורבו', וכגון אדם שאין לו אשה וילדים, או אפילו יש לו אשה, ומשום מצות 'לערב אל תנח ידך', דהיינו, ככל שאדם יכול להרבות ילדים, מצוה עליו להרבות ילדים, ומשום מצוות אלו, יש מתירים לישא אשה בשבת, אבל אנחנו לא סומכים על שיטה זו, אלא רק במקום שמדובר בשעת הדחק, וכגון שהכינו את כל צרכי הנישואין, והחופה התעכבה מחמת שהיה דין ודברים על גובה הנדוניא, ואם יבטלו את החופה, יהיה הפסד של הסעודה, ויהיה בושה לחתן ולכלה, וגם מדובר בצורך מצוה כגון שאין לו ילדים, וכאשר מצטרפים ג' הדברים האלו, דהיינו, כשלא קיים פרו ורבו, ובמקום הפסד הסעודה, ובמקום שיהיה בושה לחתן והכלה אם ידחו את החופה, בכל זה מתירים לקדש ולעשות חופה בשבת.

מביא המ"ב, שבבין השמשות מותר גם כאשר לא התקיימו ג' התנאים, כיוון שזה רק שבות, ולא גזרו על שבות בין השמשות, ובכ"ז אומר המ"ב, שכדאי להימנע מלעשות חופה בין השמשות, כיוון שזה גורם לדברים לא טובים, זה גורם לטלטול הנרות, וגורם לבעיה בהדלקת הנרות של הנשים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים