האם מותר למשוח ידים יבשות בשמן בשבת?

סימן שכ"ו - סעיף י"א- סימן שכ"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמריחת שמן בשבת על מכה שבגופו

האם מותר לעבור בתוך בית מרחץ בשבת? מה הדין כאשר גוי חימם את מי המרחץ בשבת ורוצה היהודי לרחוץ בו במוצ"ש? ובאיזה אופן מותר לסוך שמן על גופו? ומדוע אסרו חז"ל לקחת תרופות בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ו סעיף י"א  - סימן שכ"ז סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור להניח גחלים מתחת למרחץ כדי שהמרחץ יתחמם מאליו בשבת עצמה, וטעם האיסור הוא, גזירה שמא יחתה בגחלים, ולא זו בלבד, אלא אם מי המרחץ התחממו בשבת עצמה, אסור לו להשתמש במי המרחץ במוצ"ש עד שימתין בכדי שיעשו, כדי שלא יהנה מהחימום שנעשה בשבת ויבוא לעשות כך בפעם אחרת.

לא רק שאסור לרחוץ במרחץ בשבת, אלא אסור גם להיכנס למרחץ כדי להזיע מההבל שבמרחץ, ונחלקו השיטות, האם גם כשאין כוונתו להזיע אסור, או רק כאשר כוונתו להזיע, וטעם האיסור להיכנס למרחץ כדי להזיע, הוא גזירה, משום שהיו אנשים שנכנסים למרחץ להתרחץ באיסור, והיו אומרים, להזיע נכנסנו, ועכ"פ אם אינו מתכוון להזיע ותוך כדי שנכנס מזיע, מותר, והרמ"א חולק ואומר, וי"א שלא רק להיכנס בכדי להזיע אסור, אלא גם אם רוצה לעבור במרחץ ובינתיים מזיע, אסור, ומביא המ"ב, שאדם שרחץ בער"ש אסור לו בשבת עצמה לעלות למרחץ להתלבש כיוון שבינתיים הוא מזיע, ולפי הרמ"א יש בזה איסור.

גוי שחימם מרחץ בשבת, האם מותר ליהודי לרחוץ ממי המרחץ מיד במוצ"ש, או שאסור? הדבר תלוי, אם רוב המשתמשים במרחץ במוצ"ש הם יהודים, נמצא שהגוי חימם את המרחץ עבורם, ואסור, ואפילו אם מחצה על מחצה הם יהודים, אסור ליהודי להשתמש במרחץ עד בכדי שיעשו, שהרי זה נעשה ע"י הגוי גם עבור היהודים, אא"כ רוב המשתמשים הם גויים, שאז הגוי עשה אדעתא דגויים, ומותר ליהודי להשתמש בו מיד במוצ"ש.

המ"ב מוסיף, שאע"פ שבשבת עצמה הרוחצים הם גויים, בכ"א הולכים אחרי אלו שמתרחצים שם במוצ"ש, ואם הרוחצים במוצ"ש הם יהודים, א"כ הגוי חימם את המרחץ בסוף השבת עבור היהודים המשתמשים במוצ"ש, ולכן אסור להשתמש בו במוצ"ש עד בכדי שיעשו.

אסור לאדם לרפאות את עצמו בשבת, גזירה משום שחיקת סממנים, דהיינו, חששו חז"ל, שאם אדם יתעסק ברפואתו, בסופו של דבר הוא עלול לטחון סממנים, ויעבור על איסור דאורייתא של 'טוחן', ולכן, החושש במתניו לא יסוך שמן וחומץ, ומבאר המ"ב, שהחיבור של שמן וחומץ נעשה לצורך רפואה, אבל שמן לבד, מותר, כיוון שבריאים גם סכים אותו ולא ניכר שהוא לרפואה, אבל אסור לסוך בשמן וורד, כיוון שמוכח שזה לרפואה שהרי הוא מאוד יקר ואדם שסך אותו הוא רק לרפואה, וכל מידי דרפואה אסור, ואם זה מקום שמצוי שמן וורד ואנשים סכים ממנו אפילו שלא לצורך רפואה, מותר, כיוון שלא ניכר הדבר שסך לרפואה, ובמקומות שסכים שמן רק לרפואה אסור להשתמש בשמן, ולכן אדם הסובל מחטטים באש, אסור לו לסוך את עצמו בשמן, כיוון שזה דרך רפואה, שהרי אנשים בריאים לא סכים את עצמם בשמן, ואדם שיש לו איזה צורך רפואי, כגון נפיחות, אסור לו לסוך בשמן במקום שבריאים לא רגילים לסוך את עצמם בשמן, כי אז ניכרים הדברים שסך את עצמו בשמן לצורך רפואה.

סיכה ומשמוש בגופו יחד, זה דרך שינוי ואין בזה איסור, אבל לא ימשמש בכח אלא בעדינות, כיוון שאם ימשמש בכח יש בזה משום עובדין דחול.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים