האם מותר למעוך תפוח אדמה בשבת בגב הכף?

סימן שכ"א סעיף ה'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד מותר לטחון גרגירים בשבת?

האם יש אופן שאסור למלוח ביצה בשבת? האם מותר למלוח בשר כדי שלא יסריח? ומה הדין כאשר חותך גרגרים דק דק האם יש בזה משום טוחן? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ד'  - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לעיל בסעיף ג' למדנו, שאסור למולח ד' או ה' חתיכות צנון בשבת, וכפי שביאר המ"ב שה"ה לשאר ירקות שדרכן במליחה, וטעם הדבר הוא, משום שמליחת הירקות דומה לכבישת כבשים, וכבישה אסורה משום שדמי לבישול, או משום שדומה למעבד את העור בשבת, אא"כ מדובר בירקות שאין הדרך למלוח אותם ולכובשם לזמן מרובה, שאז הדין הוא שמותר למלוח אותם בשבת.

ביצה מותר למלוח בשבת, כיוון שאין הדרך לכבוש ביצה כדי שתתקיים לזמן מרובה, וממילא זה לא דומה למעבד, וכן שהמלח לא כ"כ משפיע על הביצה.

בסעיף ד' מבואר, שגם ביצה כל מה שמותר למולחה זה רק לצורך מיידי, אבל להניחה לזמן מאוחר יותר, אסור, ומה נחשב למליחת ביצה כדי להניחה? מביא המ"ב שנחלקו בזה הפוסקים, יש מי שאומר שאם צריך אותה לאחרי שבת אז יש איסור במליחת ביצה אבל לאותה שבת מותר, ויש מי שמחמיר ואומר, שגם לצורך אותה שבת, מותר למלוח רק לאותה סעודה, אבל לצורך סעודה אחרת אסור בכלל גם לצורך מיידי.

עוד מביא המ"ב שאדם שרוצה למלוח דג או בשר שלא יסריחו, יש בזה איסור גמור.

אדם שטוחן חייב חטאת, ובמזיד חייב סקילה אפילו אם טחן גרגיר אחד של פלפלין, משום שחצי שיעור אסור מן התורה, ובכ"ז מותר לטחון בשבת בשינוי ע"י שמרסק את הפלפלין בידית של הסכין, אבל זה לא מספיק אלא צריך גם בקערה דהיינו, אם יעמיד את גרגרי הפלפלין בתוך מכתשת ויכתוש אותם גם בקת של סכין, יש בזה איסור, כלומר, לא מספיק מה שהוא משנה וטוחן בקת של סכין, אלא צריך שיהיו הגרגרים מונחים ע"ג שולחן או קערה, אבל אם יהיו מונחים במכתשת, יש בזה איסור משום עובדין דחול, וממילא לא יועיל מה שטוחן אותם בשינוי בקת של סכין.

א"כ כדי לטחון בשבת בהיתר צריך לזה שני תנאים:

א. שהטחינה תתבצע בשינוי בקת של סכין.

ב. שהגרגרים יהיו מונחים ע"ג שולחן או קערה אבל לא במכתשת, וכן מותר לכתוש אותם בשולי כלי.

עוד מביא המ"ב, שטוחן זה לאו דווקא כשמרסק את הגרגרים, אלא אפילו חותך אותם דק דק יש בזה משום טוחן.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים