האם מותר למכור ולקנות בשבת לצורך סעודות השבת?

סימן שכ"ג - סעיף א'- אמצע סעיף ד' הגה "וכן בסכום דמים"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהשאלת דבר בשבת ע"י מדידה

באיזה לשון יבקש הקונה מהמוכר כדי לא להיכשל במקח וממכר בשבת? האם מותר לאדם לומר לחבירו 'תן לי כך וכך ביצים'? ומדוע אסור לקחת בשבת ביצים או פירות מגוי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף א' - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אמנם מקח וממכר אסור בשבת, אבל זה הכל כאשר מזכירים לשון 'מקח', דהיינו, מותר לקונה לומר למוכר, 'מלא לי כלי זה', אבל לא יאמר לו 'מכור לי כך וכך פירות', ומותר לקונה לומר למוכר 'מלא לי' גם בכלי של מדידה שאסור למדוד בשבת משום 'עובדין דחול' ומשום 'מקח וממכר', וזה הכל כאשר הקונה לוקח את הכלי מדידה עצמו והולך לביתו, אבל אסור למוכר למלאות כל מדידה ולשפוך אותו לכלים של הקונה, כיוון שזה דרך מקח וממכר של חול.

אומר הרמ"א, יש מקילים שגם כאשר המוכר שופך מכלי המדידה לכליו של הקונה, מותר, ובתנאי שלא ידקדק על המידה, אלא יוסיף קצת או יחסיר קצת, וממילא אין זה מדידה, אלא הוא משתמש בכלי כאמצעי לשפוך ממנו לכליו של הקונה, ואין בזה משום גזל בכך שמחסר או מוסיף כאשר זה במקום שנהגו כך, ומותר גם להכניס טבעת לתוך הכלי של המידה אע"פ שמקום הטבעת נחסר, כיוון שכך הרגילות.

מותר לומר לחבירו מלא לי כלי זה, ומחר נמדוד, ומק' המ"ב, הרי דבר האסור לעשות בשבת, אסור גם לדבר עליו בשבת? מת' המ"ב, שאולי כיוון שזה לצורך שבת, התירו.

אפילו שלא מדובר במקח וממכר, אלא בהשאלה, אסור למדוד, כיוון שהוי כעובדין דחול.

מותר לומר לחבירו, תן לי ביצים ואגוזים במניין, ואע"פ שמדידה אסורה, מבאר המ"ב, שכל אדם סופר את הביצים והאגוזים כדי לדעת כמה שלא יקח יותר ממה שצריך, ואין זה מדידה לצורך דמים, וממילא מדידה של מספר לא מוגדרת כעובדין דחול, ולכן מותר למדוד גם לצורך חבירו, אבל מגוי אסור, שמא ביצה נולדה בשבת ואסורה משום מוקצה, ואולי הפירות נקטפו בשבת והם אסורים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים