האם מותר ליטול 'ויטמינים' בשבת?

ח' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף ל"ה- סעיף ל"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאלו אופנים מותר לאשה לחלוב את עצמה לתוך פי התינוק?האם מותר ללעוס רפואה נגד ריח הפה?מה הדין כאשר חולה נוטל תרופה כדי להשביע רעבונו? ולמי מותר ליטול תרופה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף ל"ה – סעיף ל"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר לאשה לחלוב מעצמה את החלב לתוך פי התינוק כדי שהתינוק יאחז את הדד ויינק, ולכאורה הדבר תמוה, שהרי כאשר האשה חולבת את עצמה, לכאורה יש בזה איסור מלאכה מדאורייתא של מפרק? ובשעה"צ מביא אפשרות (ס"ק פ"א) שלינק בידיים מהאשה אין בזה איסור דאורייתא, ודוחה אפשרות זו ואומר, שלא מדובר שהאשה מוציאה את החלב לתוך פי התינוק, כיוון שזה מלאכה הצריכה לגופה, אלא מדובר שהיא שופכת את החלב על הרצפה כדי שהתינוק יראה את החלב, ובאופן כזה מותר, כיוון שאז זה מלאכה שא"צ לגופה, שהרי החלב הולך לאיבוד, ויש אפשרות נוספת לומר, שמדובר במקום סכנה, שאם האפשרות היחידה שהוא יינק היא באופן שהאשה תחלוב לתוך פיו, מותר לאשה לחלוב את עצמה לתוך פי התינוק.

אסור לאשה להוציא מעצמה חלב על מי שנשף בו רוח רעה, כיוון שלא מדובר במקום סכנה, ואמנם מלאכה שא"צ לגופה מותרת במקום צערא יתירא, והרי החלב הולך לאיבוד, אבל כאן לא מדובר בצערא יתירא.

לא לועסין מצטיכי, כיוון שיש בזה חשש של שחיקת סממנים, אבל משום ריח הפה, מותר, כיוון שזה לא נחשב רפואה, ובשביל ריח מותר להשתמש בדבר שעומד גם לרפואה.

כל דבר שהוא מאכל בריאים, אע"פ שהחולה אוכל אותו לצורך רפואה, ומצד אחד המאכל הזה מועיל לגוף, ומצד שני הוא מזיק לגוף והייתי חושב שכאשר החולה אוכל אותו, ניכרים הדברים שזה לרפואה, בכ"א חולה יכול לאכול אותו גם כאשר כוונתו לרפואה, אבל דבר שאינו מאכל בריאים אלא משתמשים בו כתרופה, אסור להשתמש וליטול אותו בשבת לרפואה, והאיסור של נטילת תרופה בשבת הוא רק למי שיש לו מיחוש, אבל מי שהוא בריא לגמרי, מותר, וכן מי שנפל למשכב, מותר, ומי שהוא חולה ומשתמש באותם מאכלים לא לתרופה אלא להשביע את רעבונו ולהרוות את צימאונו, הא"ר מחמיר, והבה"ל מוכיח להקל.

אדם בריא שאין לו איסור של נטילת תרופה או אכילת מאכלים שחולים משתמשים בהם, האם היתר זה הוא רק כאשר כוונתו להשביע את רעבונו ולהרוות את צימאונו, או אפילו שאוכל אותם לצורך רפואי לחזק את מיזגו, האם מותר או אסור? מבואר במג"א שאסור, ויוצא, שאסור לבריא לקחת ויטמינים בשבת.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים