האם מותר להתעמל בשבת?

ט' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף ל"ח- סעיף מ"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לגמוע ביצה בשבת כדי להנעים את קולו?באיזה אופן מותר לקחת סם שגורם להקאה? מהו ההיתר לשאוף טבק בשבת? ומה נפסק לגבי עשיית מסא'ג בשבת? •  שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף ל"ח – סעיף מ"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אע"פ שיש איסור של נטילת תרופה בשבת גזירה משום שחיקת סממנים, שאם נתיר לו לאכול מאכלים רפואיים בשבת, הוא עלול לבוא ולשחוק סממנים בשבת ויעבור על איסור דאורייתא, בכ"ז מותר לו לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים את קולו, ומבאר המ"ב, שזה לא בכלל רפואה, וחז"ל לא גזרו על זה משום שחיקת סממנים.

אסור לאדם לקחת כל מיני סממנים כדי לגרום לעצמו להקיא, וכגון ששבע מאכילתו ורוצה לאכול עוד ואין לו מקום וגורם להקאה ע"י סממנים, הדבר אסור משום הפסד אוכלין, ואסור אפילו בחול, אבל אם הוא מצטער מרוב מאכל והאוכל מפריע לו, מותר לו בשבת לגרום להקיא ביד, אבל לא ע"י סממנים, וביום חול ודאי שמותר לו בכל מקרה.

אדם החושש במעיו, מותר לו להניח כוס חמה מהמים החמים שהיו בה וכך מרפא את עצמו, והחידוש בזה הוא מבאר המ"ב, שלא נאמר שכמו שאסור לאדם לרחוץ את עצמו בחמים כך אסור לו להניח על עצמו כוס עם מים חמים, קמ"ל שמותר, ואע"פ שמרפא את עצמו, אין לזה שייכות לסממנים, שהרי עושה זאת ע"י כוס חמה, וכמבואר לקמן בסעיף מ"ג שמותר לכפות כוס חם על הטבור כיוון שאין בזה סממנים.

מי שנשתכר ורוצה לפקוח את עצמו משכרותו, מותר לו לסוך את עצמו בשמן ומלח, ומבאר המ"ב, שהטעם הוא כיוון שאין זה עניין של רפואה, ומביא עוד המ"ב, שמותר לשאוף טבק בנחיריו, אע"פ שעושה זאת לרפואה כגון, לכאב ראש, בכ"א שאיפת טבק היא דרך בריאים, ולכן אין בזה איסור.

אסור לאדם להתעמל כדי להזיע, ומבאר המ"ב שהאיסור בדבר הוא, מכיוון שיש אפשרות לגרום לאדם שיזיע ע"י סממנים, אז אע"פ שגורם לעצמו להזיע ע"י כל מיני פעולות פיזיות שהוא עושה, בכ"ז הדין הוא שמותר, אבל מה שכתוב בסעיף מ"ג שמותר לכפות כוס חם, שם לא עושים את זה ע"י סממנים, ולכן מותר בשבת לעשות את זה, כיוון שהוא לא יבוא לידי שחיקת סממנים, וממשיך המ"ב ואומר, שכאשר מדובר על חולי שאין בו סכנה, מותר לעשות את הדברים האלו ע"י שינוי.

מביא המ"ב בשם השלטי גיבורים, שנסתפק באנשים עייפים שמשפשפים אותם כדי להשיב להם את הכח, האם זה נקרא רפואה ואסור, או שאין זה רפואה ומותר, ואומר, שלפי מש"כ המג"א שאמנם בריא מותר ליטול תרופה בשבת אבל לא שיתכוון לחזק את מיזגו, א"כ כך גם בזה אסור, כי ע"י השפשוף הם מחזקים את מזגם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים