האם מותר להשיט חפצים במים?

ג' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ה'- סעיף ו'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע בתולה מותר לבעול בשבת ואילו אלמנה וגרושה אסור?באיזה אופן אסור לבעול בתולה בשבת?ולמה אסרו שחייה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ט סעיף ה' – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הכונס את האלמנה וכן הכונס את הגרושה, אסור לבעול אותה ביאה ראשונה בשבת או ביו"ט, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שהם חלוקים מבתולה, כיוון שבבתולה, גמר הקניין הוא משעה שנכנסת לחופה, ונקנית לו גם לירושתה, גם למציאתה, וגם למעשה ידיה, אבל באלמנה וגרושה, קניין זה נעשה רק כאשר בא עליה, וכיוון שגמר הקניין נעשה עי"ז בשבת, הדבר אסור, ומוסיף המ"ב, שגם באלמנה וגרושה שלא נשלם הקניין עד הביאה, זה הכל אם אין ייחוד, אבל אם נתייחד איתה מבעו"י ייחוד הראוי לביאה, ייחוד זה גמר את קניינו של הבעל, וייחוד הראוי לביאה פירושו, שהאשה טהורה שהוא יכול לבעול אותה, ומתייחד איתה במקום כזה שרק הם נמצאים שם ולא אף אחד אחר.

מוסיף המ"ב, שגם בבתולה שמותר לבעול אותה בשבת כיוון שהקניין נגמר בחופה, בכ"א צריך להתייחד איתה מבעו"י, והטעם, כיוון שיש פוסקים הסוברים, שהחופה אינה העמדת כלונסאות, אלא החופה היא הייחוד, ולכן אם לא נתייחד איתה מבעו"י, היא לא אשתו לגמרי, ואסור לכתחילה לבעול אותה בשבת, אלא שיש הבדל בזה בין בתולה לבין אלמנה וגרושה, שבאלמנה וגרושה צריך ייחוד הראוי לביאה, משא"כ בבתולה, עצם העובדה שמכניסה לחדר מסוים, זה עצמו החופה, ומותר לבעול אותה בשבת.

בסעיף ו' השו"ע חוזר למה שכתב בסעיף ב' בעניין שחייה בשבת במים שאסורה, גזירה שמא יעשה חבית של שייטים כדי ללמוד לשוט בה, וכהמשך לכך אומר השו"ע, שאסור גם להשיט דבר על פני המים, ולכן, קיסמים שעל פני המים, אסור לפצל אותם לצדדים כדי שהמים יהיו נקיים ויפים, ויתכן שמדובר בדבר שהיה משליך על פני המים, וזה היה מנקה את המים, והדבר אסור, אא"כ מדובר במים שלא דומים לנהר אלא מדובר בבריכה, שאז המים לא יוצאים ממנה, ואז הדבר מותר, כיוון שזה נקרא כמו כלי שאז מותר לשוט וגם להשיט.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים