האם מותר להנות ממלאכה שעשה קטן בשבת?

סימן שכ"ה - סעיף ט'- אמצע סעיף י' הגה "ויש מקילין"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן לא חוששים שגוי הביא פירות בשבת מחוץ לתחום?

מה הדין בספק הובא מחוץ לתחום? גוי שדלה מים לבהמתו מבור, האם מותר ליהודי להשתמש במים אלו?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ט' - סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בסעיפים הקודמים, שגוי שהביא בשבת מחוץ לתחום, הדין הוא, שאם הוא הביא לעצמו, מותר לכולם להשתמש מאותם דברים שהוא הביא, אבל כאשר הביא לצורך יהודי מסוים, לאותו יהודי אסור להשתמש, אבל לשאר אנשים מותר להשתמש, ושלא כמו בשאר מלאכות דאורייתא שכאשר גוי עושה מלאכה עבור יהודי מסוים, הדין הוא, שאסור לכל היהודים כולם.

אותו יהודי שהחפץ הובא עבורו בשבת מחוץ לתחום, לא רק שבוודאי שהחפץ הובא עבורו אסור לו להנות, אלא גם בספק הדין כך, אבל א"צ להמתין בכדי שיעשו, וכאשר ניכרים הדברים שהוא לא הביא מחוץ לתחום, כגון, גוי שנמצא כאן בעיר ואותם פירות שהוא הביא גם הם נמצאים בעיר, כאן נמצאו כאן היו, וכן כשיש לגוי שני בתים, אחד בעיר ואחד מחוץ לעיר, למה לחשוב שהוא הגיע בשבת מחוץ לעיר? נתלה שהוא בא מהבית שיש לו בעיר, ולכן מותר.

הוצאה מרשות לרשות חמורה יותר מהבאה מחוץ לתחום, וגוי שמילא מים לבהמתו מבור של מים שהוא רה"י לרה"ר, מותר ליהודי להשתמש בזה, כיוון שהגוי עשה לצורך עצמו, וזה רק כאשר היהודי לא מכירו, אבל כאשר הם מכירים, אסור בכל מיני תשמיש, ואע"פ שבהבאה מחוץ לתחום מבואר בסעיף ח' שאסור רק למי שהובא בשבילו ולא למי שלא הובא בשבילו? זה הכל בהבאה מחוץ לתחום שזה איסור דרבנן, אבל הוצאה מרשות לרשות זה איסור דאורייתא ולכן, אם הוציא לישראל אחד, אסור גם לישראל אחר בכל מיני תשמיש, וטעם האיסור, כיוון שחוששים שמא הגוי יוסיף וידלה עבור הישראל, ואע"פ שהישראל לא נמצא כאן, בכ"ז כאשר הגוי יודע את הצורך של היהודי, אסור, אבל כאשר הגוי לא יודע שהיהודי צריך לאותם מים, אין לחשוש שימלא עבורו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים