האם מותר להכין בשבת 'פירֶה אינסטנט'?

סימן שכ"א מאמצע סעיף י"ד "אבל תבואה"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיסוי מי רגליים בחול או אפר בשבת

באיזה אופן מותר בשבת ללוש דבר מאכל עם מים? באיזה שלב אסור הגיבול האם רק בשעת הגיבול או כבר בנתינת המים לתוכו? האם מותר בשבת להשתין על עפר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף י"ד (בחלקו השני) במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

סעיף י"ד עוסק בעניין 'קמח קלי', ומבואר, שקמח קלי הוא מהדברים שאינם בני גיבול, ומדאורייתא דבר שאינו בר גיבול לא חייבים על הגיבול שלו, ובכ"ז אע"פ שמדאורייתא מותר ללוש ולערב קמח קלי בשבת, חז"ל גזרו שלא יעשה זאת, גזירה אטו קמח שאינו קלי, דהיינו שבסוף יבוא ללוש קמח שאינו קלי, והאיסור שחז"ל גזרו ללוש בשבת קמח קלי שאינו בר גיבול, זה רק כאשר לש הרבה קמח, אבל כאשר לש כמות מועטת, בזה לא גזרו, ואע"פ שלבסוף יתקבץ אצלו כמות מרובה.

תבואה שלא הביאה שליש וקלו אותה, היא לאו בת גיבול, ומדאורייתא לא חייבים על גיבולה ולישתה, והחידוש הוא, שגם מדרבנן לא גזרו על כך אטו קמח שהוא בר גיבול, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שמדובר בתבואה שטחנו אותה טחינה גסה, ממילא זה לא קשור לקמח, ואין טעם לגזור כאן אטו קמח שאינו קלי, ומותר רק אם לש בלילה רכה עם הרבה מים, אבל בלילה גסה אסור גם בתבואה שלא הביאה שליש שטחנו אותה טחינה גסה, ובכמות מועטת מותר בזה, ואם עושה שינוי אחר, דהיינו, הפיכת הסדר, מותר, שבימות החול רגילים קודם להניח את המשקה בכלי, ואח"כ להניח לתוכו את התבואה הזאת שעברה טחינה גסה, אבל בשבת יעשה הפוך, קודם יניח את התבואה ועליו ישפוך את המשקה, וכאשר הסדר לא ידוע ואין בזה מנהג בימות החול, נחלקו בזה הפוסקים, דעת הט"ז שבשבת אסור ללוש את זה, ולכן הרגילים ללוש בפסח חתיכות מצות עם יין, כיוון שלא ידוע מה הדרך בימות החול, האם קודם לתת את המצות לתוך הכלי ועל גביו לשפוך את היין, או קודם את היין ואח"כ את המצות, אין כאן שינוי ואסור לעשות את זה בשבת, אבל הא"ר חולק וסובר שכאשר לא ידוע מה הדרך הרגילה בימות החול, יעשה כפי השינוי המבואר בגמ', דהיינו ששם את המצות ואח"כ את היין, והמ"ב ממליץ לערב גם שלא ע"י כף, אלא לעשות שינוי נוסף ולנענע בכלי.

כללו של דבר: קמח קלי הוא לאו בר גיבול, ומדרבנן אסור ללוש אותו אטו קמח שאינו קלי, ותבואה שלא הביאה שליש, גם בקמח קלי שאסור מדרבנן אטו קמח שאינו קלי, אבל כאשר מדובר בכמות מועטת, מותר, ורק בכמות מרובה חז"ל גזרו, ובבלילה קשה אסור, וגם בתבואה שלא הביאה שליש אסור ללוש אותה בלילה עבה בכמות מרובה, אא"כ הוא משנה את הסדר.

למדנו בשיעור הקודם וכפי שהמ"ב הביא בס"ק נ', שנחלקו רבי ור"י בר"י בדברים שהם בני גיבול, האם רק הגיבול עצמו אסור, או כבר נתינת המים לתוך הקמח אסורה, רבי סובר, שנתינת המים בתוך הקמח יש בה איסור, ור"י בר"י סובר, שרק הגיבול אסור, ונתינת המים בתוך הקמח אינה אסורה מדאורייתא אלא רק מדרבנן, ולפי"ז אומר המג"א, שאסור לאדם להשתין ע"ג עפר, כי אמנם הוא לא מגבל את העפר, אבל נתינת המים לבד יש בה איסור, אבל הבית מאיר מתיר במקום הצורך להשתין אפילו על טיט, כי יש בזה פס"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, וגם אם נחמיר שנתינת המים אסורה, לפי רוב הפוסקים האיסור בדבר הוא רק מדרבנן, ומה גם שלא ניחא ליה, ונראה שיש לסמוך על זה כשהטיט לא שלו, שאז ודאי שלא נוח לו בלישתו.

עוד מביא המ"ב, אדם שיש לו מי רגליים ורוצה לכסות אותם בחול או אפר, יש בזה בעיה של לש, ולכן יתן כמות מרובה של חול או אפר, שאז זה לא נחשב נתינת מים, כי הנוזל מתבטל בריבוי החול והאפר ומותר.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים