האם מותר להיכנס לספינה בשבת?

ד' בטבת תשע"ט - סימן של"ט סעיף ז- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאיזה מלאכות עלול לעבור אדם השוחה במים בשבת?ולאיזה עניין אמר המ"ב שהיום לא מצויים בינינו צורבא מרבנן?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ט סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אין שטים על פני המים בשבת, גזירה שמא יעשה לעצמו חבית שהשייטים עושים לעצמם כדי ללמוד לשחות, ובכך יעבור על איסור בונה, או איסור מכה בפטיש, או איסור אורג ע"י שאורג את הקנים.

אסור להפליג בספינה בשבת מאותה סיבה, כי גם זה נחשב שהוא שט על פני המים, אא"כ הספינה עומדת במקומה שאז מותר להיכנס בה בשבת, וכן אם היא קשורה לנמל כדרך הספינות, מותר להיכנס בה בשבת, אע"פ שהיא זזה ע"י המים.

כתוב בגמרא בשבת קלט: שמותר לתלמיד חכם להיכנס לספינה בשבת עצמה כדי לישון בה אע"פ שהוא יודע שאח"כ יבוא גוי והגוי ינהיג וישוט עם הספינה, כיוון שהוא לא נכנס לצורך כך, והוי הערמה באיסור דרבנן ומותר, אבל לסתם אדם לא התירו להערים, ומביא המ"ב, שהיום לא מצויים בינינו צורבא מרבנן לעניין כך, ולכן היום אסור לכל אדם ואפילו לתלמיד חכם להיכנס לספינה באופן כזה.

יש נידון במ"ב, כאשר הגוי חייב לו חוב גדול והגוי הולך למות, והוא יודע שאם הוא לא יפליג בספינה עכשיו, הוא יאבד את כספו, האם מותר להפליג בספינה בשבת או לא? המג"א סובר, שאפילו בברי היזקא ובוודאי שהגוי לא יפרע לו, אסור להפליג בספינה אפילו בתוך התחום, אבל החיי אדם מביא, שאפשר להקל אם אין אפשרות אחרת, ורק בתוך התחום, אבל מחוץ לתחום, אסור.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים