האם מותר להחליק פני סלט חומוס בשבת?

סימן שכ"א - סעיף י"ט- תחילת סימן שכ"ב סיום ענייני מלאכות שבת

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת למרוח אבוקדו על הלחם?

מה ההיתר לקלף פירות בשבת והרי בקילוף זה אדם בורר פסולת מתוך אוכל? באיזה אפן מותר לרסק מאכל בשבת? ומה הם ג' מיני דרגות הריסוק? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף י"ט במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שום בוסר ומלילות שהתחיל לרסק אותם מער"ש, השאלה היא האם מותר להמשיך ולרסק אותם בשבת עצמה? אומר השו"ע הדבר תלוי, ומבאר המ"ב, שיש ג' מיני ריסוק, יש ריסוק, יש דיכה, ויש שחיקה, דיכה היא יותר מריסוק, ושחיקה היא יותר מדיכה, ומאכל כזה שריסקו אותו בער"ש ולא דכו אותו, אסור להמשיך ולדוך אותו בשבת, אבל מאכל שדכו אותו מער"ש, מותר להמשיך ולגמור את ריסוקו בשבת, כיוון שהוא נחשב שהתרסק מבעו"י, וזמ"ש השו"ע.

מה שכתוב 'אחר שמורידים אותם מעל האש', מבאר המ"ב, שי"א שכל עוד שזה נמצא על האש אסור לדוך אותם משום 'מגיס'.

אומר הרמ"א, מותר להחליק את האוכל בשבת, כיוון שאפשר לאכול את המאכל גם ללא החלקה, וממילא זה לא משמעותי ולא נחשב למלאכה, ומדייק המ"ב, שאם א"א לאכול את המאכל ללא החלקה וא"כ ההחלקה היא משמעותית, אסור, כיוון שיש עיבוד באוכלין מדרבנן, ויש בזה ממחק מדרבנן, ואפשר שאפילו לאותה סעודה אסור, ומאכל של תפוחים שדרכו בהחלקה הזאת, זה משפיע משהו על התפוח, ומי שמחמיר שלא להחליק תפוחים תבוא עליו ברכה, והמ"ב אומר, שתפוחים מבושלים שרוצים למרוח אותם ע"ג פרוסת הלחם, מותר, כיוון שהוא לא מתכוון להחלקה ולמירוח, אלא הוא מתכוון שהתפוח יהיה על כל הלחם, ותוך כדי שהוא מפשט את התפוח המבושל ע"ג הלחם, הוא גם מחליק אותו, וזה פס"ר מדרבנן, ולכן מותר לאדם למרוח אבוקדו רך על הלחם, כי אין ממחק באוכלין.

בכל קילוף פירות יש בעיה של בורר, והעיצה היא לברור לצורך אכילה מיידית, ואע"ג שבזה בורר את הפסולת מתוך האוכל ואיך מותר? אלא שא"א בעניין אחר וכך היא צורת האכילה, ולכןמותר להפריד את הקליפה כדי להגיע למאכל הפנימי, אבל רק 'לאלתר', וכן בתפוחים אגוזים או שקדים וכן שזיפים, שמוציא את הגרעין הקשה, הוי בורר, ורק לצורך אכילה מיידית מותר.  

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים