האם מותר להזמין אדם שאינו שומר מצוות לסעודת יום טוב?

סימן שכ"ה - סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר ליהודי להזמין גוי לסעודת שבת?

מה החידוש בזה שמותר לתת מזונות לגוי? מדוע אסור לתת מאכלים לגוי העומד ברה"ר? ומה הדין לתת לגוי דבר שאינו מאכל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר לישראל להזמין בשבת את הגוי שיסעד אצלו, והחידוש בזה הוא, שהרי ביו"ט יש בזה איסור, גזירה שמא היהודי בעה"ב יוסיף וירבה בבישול עבור הגוי, ואסור לבשל ביו"ט בשביל גוי, וקמ"ל שבשבת זה לא כך, שהרי אסור לבשל בשבת גם ליהודי, ואין חשש שמא ירבה ויבשל עבור הגוי, לכן מותר ליהודי להזמין את הגוי בשבת.

מותר ליתן לפניו מזונות, ומבאר המ"ב, שהייתי חושב, שכשם שלמדנו בסימן הקודם שאסור לטרוח ולתת מזונות לפני בהמה שאין מזונותיה עליו בשבת כיוון שהבהמה יכולה להסתדר לבד וזה טירחה שלא לצורך, כך שיהיה אסור לתת מזונות לגוי כי אין מזונותיו של הגוי על הישראל, בכ"א מבואר שמותר, כיוון שכתוב 'מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל', רואים שמזונותיו של הגוי על הישראל.

מותר לתת מזונות לגוי רק כאשר הגוי עומד בחצר, כי אם הגוי עומד ברה"ר, אסור לתת לו חפץ ואפילו מזונות אסור, כיוון שכשהוא עוקר ומוציא מהחצר לרה"ר, יש כאן מראית עין שחושבים שהוא מוציא חפצים של ישראל בשליחות הישראל, ולכן מותר רק כשהגוי עומד בחצר של היהודי, ורק דבר מאכל, שאז מסתמא הגוי יאכל מיד ולא יוציא את זה לרה"ר, אבל אם מדובר בגוי שעומד ברה"ר, גם דבר מאכל אסור, ואם מדובר בגוי שעומד בחצר והוא נותן לו דברים אחרים שהם לא מאכלים, אסור, כי חוששים שיוציא לרה"ר, וזמ"ש השו"ע 'מותר ליתן מזונות לפניו בחצר לאוכלן', ומבאר המ"ב, שהיהודי לא צריך להדגיש לגוי רק בתנאי שאתה אוכל את זה כאן, אלא תולים שמסתמא הגוי יאכל בחצר ולא יוציא לרה"ר, וכוונת השו"ע לאפוקי ממצבים כאלו שאנחנו יודעים שהגוי יוציא לרה"ר, וכגון שהיהודי נותן לו הרבה מאכל ואז לא יצליח הגוי לגמור את הכל בחצר אלא יצטרך לקחת איתו, וכן באופן שאין לו רשות לעמוד בחצר שאז גם אם הוא נותן לו דבר מאכל הגוי יוציא לרה"ר, ואסור.

דן המ"ב, האם מותר ליהודי לתת ממש ליד הגוי, כי יש צד שאם הגוי יוציא לרה"ר, איגלאי מילתא שהיהודי עשה עקירה, כי היהודי עקר והגוי הוציא, אבל יש מי שמתיר, כיוון שהגוי עומד עכשיו, ואם יוציא לרה"ר זו עקירה מחודשת.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים