האם מותר לדפוק על השולחן בשבת כדי להשקיט את הקהל?

כ"ה כסלו תשע"ט- סימן של"ח סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לנקוש בדלת בשבת? מה הדין לעניין שריקה בפיו בשבת?מה ההיתר לגבאי להכות על השולחן כדי להשתיק הציבור וכדו'?האם מותר להשתמש בפעמונים התלויים על הדלת? ומה הטעם שהתירו להוליך ס"ת שיש בו פעמונים המשמיעים קול?  • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ח סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור להשמיע קול בכלי שיר בשבת, גזירה שמא יתקן כלי שיר, ואיסור זה הוא גם כאשר משמיע קול בידיו ע"י הכאה כף אל כף, אא"כ משמיע קול שלא דרך שיר ושמחה, ואם רוצה להרגיע ולשמח תינוק ע"י הכאה כף אלא כף, יעשה בשינוי, ולכן מותר לאדם לנקוש על דלת חבירו כדי שיפתח לו את הדלת, כיוון שאין זה דרך שיר ושמחה, ומותר להקיש על הדלת גם ע"י כלי, אבל אם תלוי על הדלת כלי המיוחד להשמעת קול, אסור להשתמש בו להשמיע את הקול כדי שחברו יפתח לו את הדלת, גזירה שמא יכוון לשיר ואז יש בזה איסור.

אין איסור של השמעת קול ע"י שריקה או צפצוף בפה, כיוון שהאיסור הוא רק ע"י מעשה, ואפילו שמוציא קול נעים כמו שיר, מותר.

מביא המ"ב, שאסור לקחת כלי עם מים ולגרום שהטיפות ינטפו וישמיעו קול נעים, ומותר לאדם למלאות כלי עם מים כדי שהמים יזרמו בזרם חזק וכדי להעיר אדם משנתו, כיוון שאינו מעוניין בקול הנעים של המים, אלא הוא מעוניין ברעש של המים שיעירו את חברו, וכן אם רוצה להרדים חולה, מותר.

ברזל שהפתח ננעל ונפתח בו, מותר לנענע בו, כיוון שאינו עשוי להשמעת קול, והוא מתכוון כדי שיפתחו לו.

שמש הקורא לאנשים לבוא לבהכנ"ס, אע"פ שזה דבר מצוה, אסור לו להשתמש בכלי המיוחד להשמעת קול, אלא מכה בידו על הדלת, ויש מקומות שהשמש לוקח בשבת כלי אחר להכות, ומה שמכה הגבאי על השולחן כדי להשמיע קול ולהשתיק את הקהל, מותר, כיוון שלא מכה בכלי המיוחד לכך.

פעמונים שבפרוכת או במעיל של הספר תורה, מצד אחד זה כלים המיוחדים להשמעת קול ואסור, ומצד שני זה דבר מצוה ומותר, ואע"פ שכתוב ברמ"א שאסור לשמש להשתמש בכלי המיוחד להשמעת קול כדי שהציבור יבוא לבהכנ"ס, וא"כ איך מותר לפתוח את פרוכת ארון הקודש או להשתמש במעילים עם פעמונים הקבועים בהם להשמעת קול, בכ"א אומר הש"ך, שבזה אפשר בעניין אחר, שהרי השמש לא חייב להשתמש בכלי המיוחד להשמעת קול, אבל בפעמונים הקבועים בפרוכת אין אפשרות אחרת, ועוד שהרי לא מתכוון להשמעת קול, אלא מתכוון לפתוח את הפרוכת, ולכתחילה לא ראוי לעשות כך להשתמש בפרוכת או בס"ת שיש בהם פעמונים, ומי שנוהג היתר אין למחות בו.

המשמיע קול בכלי המיוחד להשמעת קול ואין כוונתו לכך, המג"א מתיר, והט"ז אוסר, ונ"מ, האם מותר לפתוח דלת שיש בה פעמון תלוי כאשר אינו מתכוון להשמעת קול, ומביא המ"ב, שמכיוון שהפעמון מיוחד לכך, אין נ"מ במה שלא מכוון, וגם הא"ר מצדד להחמיר, ובמקום הדחק, יכול לסמוך על הסברא להקל, כיוון שאינו מכוון להשמיע קול.

 

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים