האם מותר לאכול לחם שאפה גוי בימות החוֹל?

סימן שכ"ה - סעיף ב'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אנתינת תרופה לגוי בשבת באופן שיעבור על איסור הוצאה

יהודי ששכח להוציא את החמץ מביתו האם מותר להוציאו ע"י גוי בערב פסח שחל בשבת? באיזה אופן מותר בשבת להחזיר משכון לגוי? האם יש בימינו דין 'רשות הרבים'? ומדוע אסור ליהודי להנות מלחם שאפה גוי לעצמו בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ב' - סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר בסעיף א', שאסור ליהודי להניח חפצים בשבת לפני גוי, שמא הגוי יוציא אותם מרשות לרשות, ויחשבו אנשים שהוא מוציא את החפצים מרשות לרשות בשליחות היהודי, אא"כ הגוי עומד בחצרו של היהודי, שאז מותר ליהודי להניח לפני הגוי דברי מאכל, ואנחנו תולים שהגוי יאכל את המאכל מיד ולא יוציא לרה"ר, אבל אם הגוי עומד ברה"ר, וכן לחילופין אם הגוי עומד בחצר אבל היהודי נותן לו שאר חפצים, אסור, אא"כ יש תרתי לטיבותא, גם שהוא עומד בחצרו של היהודי, וגם שהיהודי נותן לו דברי מאכל, שאז אנחנו תולים שהגוי יאכל אותם מיד ולא יוציא לרה"ר, וכן אם החפצים הם של הגוי, אסור ליהודי לתת לו אותם, משום מראית עין.

היכן שיש בדבר משום 'דרכי שלום', ומבאר המ"ב, כגון באופן שהגוי חלה והוא צריך תרופה, ושולח את חברו הגוי לבית היהודי כדי שייתן לו היהודי את מה שהוא צריך, מותר ליהודי לתת לגוי, ואע"פ שבוודאי שהגוי יוציא את אותו הדבר לרה"ר, מותר, כי אם לא ייתן לו, יש חשש לאיבה מצד הגוי, וכן בגוי אלים מותר ליהודי לתת לגוי אע"פ שהגוי יוציא לרה"ר, ואנשים רואים את הדבר, חז"ל התירו, ואפילו שלא מדובר בסכנה, מותר, וכן מותר לצורך מצוה, כגון להוציא חמץ מביתו בערב פסח שחל בשבת, ונשאר ליהודי חמץ ואסור שהחמץ יהיה ברשותו, מותר לתת את החמץ לגוי אע"פ שיוציא לרה"ר, ומוסיף המ"ב, שג' הדברים האלו חז"ל התירו, משום שהיום אין לנו רה"ר דאורייתא לדעת הרבה פוסקים, וממילא מדובר בשבות דשבות שזה איסור דרבנן, ולכן התירו.

גוי שלווה מיהודי כסף ונתן ליהודי משכון את הבגד שלו, ובשבת הגוי רוצה להחליף את המשכון, מותר לגוי להוציא את הבגד שלו מרשותו של היהודי דרך מלבוש, ואע"פ שמבואר בסעיף א' שאפילו חפצים של הגוי אסור לו להוציא מרשותו של היהודי מפני מראית עין? כאשר מדובר בבגד שהוא לובש אותו, מותר, כיוון שזה דרך מלבוש, וגם ליהודי מותר בעניין זה אם היהודי צריך ללבוש את הבגד.

יש נידון במ"ב, האם מותר לגוי בשבת להניח כסף תמורת הבגד הממושכן, יש מי שאוסר, ויש שמקילים בשעת הדחק כאשר היהודי חושד שאם הוא לא יגבה את החוב, לא יהיה לו יותר ואין משכון בשווי של הכסף.

כאשר הגוי בא לקחת מביתו של הגוי את הבגד, לא ייגע היהודי בבגד שהוא לוקח ובמשכון שהוא נותן, כדי שלא ייראה כמשא ומתן.

גוי שאפה בשבת פת לעצמו, האם מותר ליהודי להנות מאותו פת?

יש מי שאוסר ושתי סיבות בדבר:

א. חוששים שמא בכניסת שבת אותו פת היה במצב שאינו ראוי לאכילה, ומיגו דאתקצאי בין השמשות, אתקצאי לכולי יומא.

ב. אם יהיה מותר ליהודי להנות מפת זו, יווצר מצב שהיהודי יבקש מהגוי שיאפה עבורו, ואז זה כבר איסור ממש, ואע"פ שמבואר בסי' רע"ו שגוי שהדליק את הנר עבור עצמו, מותר ליהודי להנות מהנר, ומדוע אסור ליהודי להנות מהפת? מבאר המ"ב, שאני התם שאדם לא להוט אחרי אכילתו, אבל באכילה שאדם להוט אחרי אכילתו, ממילא חוששים להנ"ל.

ויש מתירים וסוברים שזה לא מוקצה, כי הגוי יכול להמשיך לאפות את זה במשך השבת, וזה דומה למש"כ בסי' רע"ו, שגוי שהדליק נר עבור עצמו, מותר ליהודי להנות מאותו הנר ואין חילוק בין פת לנר, ולהלכה בשעת הדחק כגון בסעודת ברית, או לצורך ברכת המוציא, אפשר להקל, אבל אסור לתת לו מעות בער"ש על דעת זה שיתן לו הפת בשבת כיוון שבזה הוא עושה על דעת ישראל.

המ"ב אומר, שעבד בבית היהודי שאפה פת לעצמו, אסור לישראל להנות מאותו פת, כיוון שאם הוא יהנה, בשבוע הבא העבד יראה שהאדון נהנה מזה, ויאפה שוב ואז זה כבר יהיה בשביל היהודי.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים