האם מותר בשבת לשפוך מים על טלית כי שלא תאחז בה האש?

ז' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ב- סעיף כ"ה
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע התירו להניח כדי מים לי האש כדי שיתבקעו ותכבה האש והרי יש בזה גרם כיבוי? מה החידוש בכך שמותר לכפות קערה על הנר שלא יאחז בקורה?ומה הדין כאשר גוי או קטן באים לכבות את הדליקה, האם צריך למנוע אותם מזה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף כ"ב – סעיף כ"ה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם לכבות את האש בשבת, אבל במקום הפסד מותר לו לגרום לאש שתכבה, דהיינו, דליקה שמתפשטת, מותר לו לקחת כדי חרס חדשים, למלאות אותם במים ולהניח אותם, בכדי שכאשר האש תבוא אל אותם כדים, הכדים יתבקעו, והמים ישפכו ויכבו את הדליקה, שהרי אינו עושה מעשה כיבוי בידיים, אלא גורם לכיבוי, וגרם כיבוי במקום הפסד, מותר.

טלית מקופלת שאחזה בה האש, מותר לו לפשוט אותה, וכן מותר לו להתכסות בה שע"י זה האש תכבה, ונחלקו הפוסקים, האם הדבר מותר גם כאשר הוא מתכוון לכיבוי האש, או רק כאשר הוא מתכוון להתכסות בטלית ותוך כדי כך האש מתכבה שאז הדין הוא שמותר.

מותר לפרוס ספר תורה שלא תאחז בו האש, וכן מותר לקרוא לגוי שיכבה אותה.

אומר הרמ"א, מותר לכפות קערה על הנר שלא תאחז בקורה, ומבאר המ"ב לעיל בסי' רע"ז, שהחידוש בזה הוא, שאע"פ שהקורה היא דבר שאינו ניטל בשבת, מותר לו ליטול קערה ולכפות על הנר לצורך הקורה.

טלית שאחזה בה האש, האם מותר לשפוך עליה מים כדי שכשתגיע אליה האש היא תכבה? יש ג' שיטות בדבר, י"א, שאסור כי זה לא גרם כיבוי, אלא גרם כיבוי הוא רק כאשר המים נמצאים בתוך כלי, והאש מגיעה אל הכלי, והכלי מתבקע, ונשפכים המים ומכבים את האש, אבל בזה ששופך מים ממש ע"ג הטלית, זה כיבוי ממש, וי"א, שכשם שמותר להניח מים בתוך כדים, כך מותר לשפוך מים ע"ג הטלית, וי"א, שיש לחלק בין מים לבין שאר משקים, והעניין בזה הוא משום הלכ' כיבוס, ולשיטתם, אסור לשפוך מים על בגד, שהרי המים מכבסים את הבגד, אבל שאר משקים מותר, ומשום איסור כיבוי אין בזה, כיוון שזה מוגדר כגרם כיבוי, והשיטה המקילה שסוברת שמותר לשפוך גם מים על הבגד ולא חששו לכיבוס, הוא משום שמדובר בטלית נקייה, וממילא לא שייך בזה כיבוס, ודברי הסברא השנייה נראים.

גוי שבא לכבות את הדליקה א"צ למנוע אותו מכך, כיוון שעושה על דעת עצמו שמצפה לתגמול מהיהודי עבור מה שעשה, אבל קטן שבא לכבות, צריך למנוע אותו, ולא מיבעיא בבית אביו שאביו מצווה על שביתתו, אלא גם כשעושה זאת בבית אחרים, כיוון שעושה זאת על דעת גדול, צריך למנוע אותו מזה.

"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"רבש"ע, נשארתי לבדי חסר כל, ועוד אלך לאכול טריפות?!"
מעשה בשדכן בן חמש...
"ידוע לך על חוק צבאי האוסר להכנס למבנה סגור עם כיסוי ראש?"
גיבש עורך הדין במוחו רעיון שטני: כאשר התכונן היהודי לעלות באחד הדיונים אל הדוכן, צבט אותו עורך הדין צביטה עזה...
כשחזרתי למקום הבחנתי באברך צעיר שעומד שם עם עגלת ילדים. נזכרתי שגם לפני שעה ורבע ראיתי אותו עומד כך...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה