האם מותר בשבת להציל ספרי קודש מתוך האש?

ד' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף י'- סעיף י"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו התנאי המתיר להוציא את רכושו לחצר אחרת מפני הדליקה?מה התכוון השו"ע כשנקט בלשונו 'כתבי הקודש מצילין האידנא מפני הדליקה'? ובאיזה אופן מותר להציל מתוך האש ספר תורה שנמחק?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף י' – סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כפי שלמדנו בסעיפים הקודמים, כאשר פרצה שריפה בביתו של אדם, אסרו חז"ל להציל את הרכוש, שחששו חז"ל, שמתוך שאדם בהול להציל את רכושו מפני הדליקה, הוא ישכח ששבת היום ויבוא לכבות את הדליקה, ובכ"ז התירו חז"ל להציל מזון ג' סעודות, ולהציל את כלי תשמישו, וכן להציל את בגדיו בדרך לבישה.

גם את אותם דברים שהתירו חז"ל להציל מפני הדליקה, התירו לפנות אותם מהבית שפרצה בו הדליקה למקום אחר, אבל רק כאשר יש עירוב בין הבית שפרצה בו הדליקה לבין החצר שאליה הוא מפנה את הדברים, אבל כאשר מדובר בחצר שאינה מעורבת, אסור לו לפנות ולהוציא אפילו את מה שחז"ל התירו, והדבר צ"ע, בשלמא מזון ג' סעודות וכלי תשמישו שנושא אותם ביד, מובן הדבר, אבל לגבי לבוש, הרי מדובר שהוא לובש את הבגדים, ואפילו שלבש כמה בגדים זה ע"ג זה, הרי זה דרך לבישה, ומבואר בסי' ש"א, שאין בזה איסור של הוצאה, ומה האיסור להציל את הבגדים בדרך לבישה לחצר אחרת שאינה מעורבת? ומבאר המ"ב, נכון אמנם שמותר לאדם ללבוש בגדים זה ע"ג זה ולצאת איתם בשבת אפילו לרה"ר ואין בזה איסור הוצאה, אבל כשמדובר בדליקה, חששו חז"ל, שאם יהיה מותר ללבוש כמה בגדים זה ע"ג זה כדי להציל אותם מהדליקה, הוא יבוא לעשות גם איסור כיוון שישכח שזה שבת, ולכן הגבילו חז"ל את ההיתר רק לחצר מעורבת, אבל יש דעה שמקילה וסוברת, שאמנם מזון ג' סעודות וכלי תשמישו אסור להוציא לחצר שאינה מעורבת, אבל מלבושים זה ע"ג זה, מותר להוציא גם לחצר שאינה מעורבת, כיוון שזה דרך לבישה, ומביא המ"ב, שכל האחרונים למעט הב"ח פסקו כדעה השנייה שמותר.

כל מה שאסרו חז"ל לפנות את רכושו מהבית שפרצה בו דליקה, זה רק כאשר הוא מפנה את הרכוש למקום שיש בו איזה חשש של איסור הוצאה, אבל מותר לאדם להציל את רכושו לבית אחר באופן שיש עירוב בין שני הבתים, או לתוך חצר שלו שלא צריכה עירוב, והאיסור הוא רק כשמפנה את הרכוש לחצר או מבוי שאינם מקורים, שאז זה דומה לרה"ר, ויש חשש שמא יבוא להוציא מרשות לרשות, ולכן גזרו חז"ל שאסור לו לפנות את שאר רכושו חוץ מהדברים שהקילו בהם.

אע"פ שהסיבה שחז"ל גזרו שלא לפנות את רכושו זה לא עניין של איסור הוצאה, אלא חששו שמתוך שאדם בהול על ממונו הוא יבוא לכבות את הדליקה, ומה זה קשור אם יש איסור הוצאה או לא, ומה זה קשור להיכן הוא מפנה? מבאר המ"ב, שגזרו בזה רק כאשר יש חשש הוצאה ג"כ, אבל היכן שאין חשש הוצאה דהיינו, לתוך חצר שלו שאינה צריכה עירוב או לתוך בית של חבירו שעירב, מותר לפנות את החפצים ולא חששו לאיסור, אבל הדעה השנייה חולקת וסברת שבכל גוונא חששו חז"ל, כי סיבת האיסור היא שמא יבוא לכבות.

ולהלכה כתב המ"ב, שכיוון שזה מילתא דרבנן, אפשר שיש לסמוך להקל ולפנות את החפצים למקום שאין בו איסור הוצאה, דהיינו, למקום מקורה שעשו עירוב, או מקום שאינו מקורה שאינו צריך עירוב.

כתבי הקודש מצילים מפני הדליקה, ומדובר על כל כתבי הקודש, כגון גמרא, משנה, מדרש, ספרי פוסקים, ספרי חסידות, ספרי מוסר וכו', ואומר המ"ב, שצריך להקדים תורה שבכתב לתורה שבע"פ, ואפילו שהתורה שבע"פ לא שלו אלא מושאלת או מושכרת לו, ואע"פ שיהיה לו נזק אם לא יציל אותם שהרי בעה"ב יתבע אותו, בכ"ז תורה שבכתב קדושתה חמורה.

מה שכתב השו"ע 'מצילין האידנא מפני הדליקה' מבאר המ"ב, שאע"פ שכידוע שתורה שבע"פ אסור לכתוב, ותורה שבכתב מותר לכתוב רק בתנאים מיוחדים, שיכתוב כדינה, על קלף, ובכתב אשורית, ובדיו, זה הכל מעיקר הדין, אבל במשך הדורות שנתמעטו הלבבות, משום 'עת לעשות לה' חז"ל התירו את שני הדברים, גם התירו לכתוב תורה שבע"פ, וגם התירו לכתוב תורה שבכתב שלא כהלכתה, וזה מה שכתב השו"ע 'האידנא', כי בזמן שהדבר היה אסור, ודאי שאסור להציל מפני הדליקה, שהרי בלאו הכי אסור לקרוא בהם, אבל האידנא שהתירו את הדבר, מותר להציל אותם מפני הדליקה, וגם סידורי תפילות וברכות מותר להצילם משום 'עת לעשות לה'.

מביא המ"ב שגם דברי תורה שבכתב שכתבם בלשון אחר בלשון שהעם בקיאים בו מותר להציל (שאם לא בקיאים בלשון הזה, היה אסור לו לכתוב את זה בלשון אחרת כשאין צורך) ומביא עוד, שאם הוא בקי בלשון הקודש, אסור לו לכתוב דברי תורה בשאר לשונות.

ספר תורה שנמחק, כל עוד שיש בו פ"ה אותיות שלימות וכמו האותיות שבפרשת 'ויהי בנסוע הארון', יש בו קדושת ס"ת ומותר להציל אותו, ומבאר המ"ב, שתרגום שכתבו עברי 'יגר שהדותא' מצטרף לשיעור של פ"ה אותיות, וכן כשיש בו אזכרה, מצילים אותו מפני הדליקה.

הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים