האם יש איסור לכבס בגד נקי לחלוטין?

הדף היומי בהלכה כ"ד באדר - סימן ש"ב מאמצע סעיף ט' "אבל בגד שיש עליו"- סוף הסעיף
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשריית בגד במים בשבת

האם יש חילוק בין בגד העשוי 'בד' לבין בגד העשוי 'עור' לעניין שרייתו במים? ומה ההיתר לנגב ידיים במגבת בשבת הרי פעולה זו גורמת לכיבוס המגבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ב סעיף ט' (בחלקו השני) במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

סעיף ט' עוסק בעניין 'שרייתו זהו כיבוסו', המשנה ברורה הביא לעיל (בס"ק ל"ט) שנחלקו השיטות בדין זה, דהיינו, לא רק שאסור לכבס את הבגד המלוכלך בתוך מים ולשפשף אותו שיש בזה חיוב חטאת משום 'מלבן', אלא שריית הבגד בלבד בתוך המים יש בה איסור מדאורייתא, כי שריית הבגד במים היא כיבוסו, ודווקא 'בגד', אבל 'עור' מחמת שהוא קשה אמנם מי שמכבס את העור יש בזה איסור, אבל שריית העור במים אין בה איסור.

נחלקו השיטות באיזה אופן נאמר הדין של 'שרייתו זהו כיבוסו' בבגד, י"א דוקא בבגד שיש עליו לכלוך, וי"א שגם בבגד שאין עליו לכלוך נאמר דין זה ואסור משום 'מלבן', אבל רק אם שורה אותו בדרך נקיון ולא בדרך לכלוך, דהיינו, אדם שהידיים שלו היו רטובות והוא רוצה לנגב את הידיים במגבת, שבזה לכאורה הוא שורה את המגבת במים ושרייתו זהו כיבוסו, בכ"א כיוון שעושה זאת דרך לכלוך לא נאמר הכלל של 'שרייתו זהו כיבוסו', ויש שיטה שלישית המחמירה וסוברת שגם כאשר אין על הבגד לכלוך וגם כאשר זה בדרך לכלוך בכ"ז יש בזה איסור, אא"כ זה במים מועטים שאז גם הם מודים שאין בזה איסור, עכ"פ בשו"ע מבואר, שרק על בגד שיש בו לכלוך נאמר דין זה, משמע שפסק כהשיטה הראשונה, ומביא בבה"ל מהאחרונים, שאין הכרח שהשו"ע סבר כהשיטה הראשונה.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה