האם יהודי וגוי הגרים בחצר צריכים עירובי חצרות ?

ט' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- סעיף ט"ז- סעיף י"ח
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם שכירים ולקיטים נחשבים בעלים?על מה כתב המ"ב שיש טעות סופר בדברי השו"ע? ומה הדין כאשר גוי השכיר את רשותו לגוי אחר האם עדיין אפשר לשכור את הרשות מהמשכיר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף ט"ז – סעיף י"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שיש לו שכירים או לקיטים שגרים בבית שלו, ולכל אחד ואחד יש חדר בפני עצמו, הדין הוא, שאותם יהודים אינם אוסרים אחד על השני, ואינם צריכים לערב ביניהם עירובי חצרות, ומסביר המ"ב, הייתי חושב, שכיוון שאותם שכירים ולקיטים נחשבים כמו בעה"ב, והראיה, שאפשר לשכור את רשות הגוי לא רק מהגוי עצמו, אלא גם משכיריו ולקיטיו של הגוי, ממילא הייתי חושב שהם מוגדרים כבעלים, והם אוסרים אחד על השני, קמ"ל שאותם שכירים ולקיטים אינם נחשבים כבעלים, וחז"ל הקלו שאפשר לשכור את רשות הגוי גם מהשכירים והלקיטים, אבל לא שהם נחשבים כבעלים לעניין שהם אוסרים אחד על השני, ומוסיף המ"ב, שאותו הדבר אם הם גרים בחצר אחת עם יהודים נוספים, והיהודים רוצים לערב ביניהם כדי שיהיה מותר להם להוציא מהבתים אל החצר המשותפת, השכירים והלקיטים שגרים בחצר בבית הגוי, אינם צריכים להצטרף עם שאר בני החצר בעירובי חצרות, כי הם לא בעלים, ואע"פ שאמנם אפשר לשכור את הרשות של הגוי גם מהם, זה קולא מיוחדת שחז"ל הקלו, אבל לא שהם נחשבים כבעלים.

מסיים השו"ע, 'דשכירות של אינו יהודי אינו אוסר אם שכרו מבעה"ב', המ"ב אומר, שיש כאן טעות סופר, וצריך לגרוס, 'ושכירו של אינו יהודי', וכוונתו לומר, שגוי שיש לו שכיר שגר איתו בבית, הדין הוא, שלא צריך לשכור את רשות הגוי גם מהשכיר, וס"ד אמינא שאפשר לשכור את רשות הגוי גם מהשכיר, נמצא א"כ שהשכיר נחשב כמו בעלים, וא"כ לא מספיק מה ששוכרים את רשות הגוי מבעה"ב, אלא צריך לשכור את רשות הגוי גם משכירו של בעה"ב שגר באותה חצר, קמ"ל שלא, ואמנם חז"ל הקלו שאפשר לשכור את הרשות גם משכירו של הגוי, אבל לא לעניין זה שהוא נחשב כבעלים וצריך לשכור גם ממנו, אלא מספיק לשכור מהגוי בלבד.

שתי חצרות זו לפנים מזו, חיצונה ופנימית, ובני הפנימית יש להם דריסת רגל אצל החיצונה, וישראל וגוי בפנימית, וישראל יחיד בחיצונה, או, ישראל וגוי בחיצונה וישראל בפנימית, ואפילו גוי בפנימית ושני ישראלים בחיצונה, אוסר, מכיוון שדריסת רגלם של בני הפנימית על החצר החיצונה, נמצא א"כ, שבחצר החיצונה גרים שני יהודים וגוי, ולא משנה איפה בפועל היהודי והגוי גרים, בכ"א, כיוון שלפנימית יש דריסת רגל על החיצונה, נחשב הדבר כמי שבחיצונה גרים שני יהודים וגוי, וצריכים עירובי חצרות ושכירות מקום, והמ"ב אומר, שזה הכל ביחס לחצר החיצונה, אבל ביחס לחצר הפנימית, יהודי שגר בחצר הפנימית, אפילו שהוא גר עם גוי, הוא לא צריך לא עירוב ולא שכירות מקום, כי יהודי וגוי שגרים בחצר אחת, היהודי לא צריך עירוב חצרות ושכירות מקום, ומכיוון שלחיצונה אין דריסת רגל על הפנימית, יוצא א"כ, שבפנימית גרים רק יהודי וגוי, וכדי שיוכל להוציא כלים מהבית אל החצר, הוא לא צריך עירובי חצרות ושכירות מקום, ומותר להוציא כלים מהבית שלו לחצר הפנימית, אבל ביחס לחצר החיצונה, כיוון שהם עוברים דרכה, נחשב הדבר כמו שגרים בה שלשה, שני יהודים וגוי.

יש מי שאומר שאפילו גוי בפנימית וישראל אחד בחיצונה, אוסר, ומבאר המ"ב, שהם חוששים למראית עין, והם סוברים שאפילו באופן כזה שגר גוי בפנימית וישראל אחד בחיצונה, שלכאורה זה ישראל וגוי שלא צריכים עירובי חצרות ושכירות מקום, כ"ש כשהם גרים בחצרות נפרדות, אבל יש כאן בעיה של מראית עין, שהרי לא תמיד אנשים יודעים מה קורה בחצר הפנימית, ויחשבו שבפנימית לא גר גוי אחד, אלא גר גוי עם עוד יהודים נוספים, והם רואים שמותר לטלטל בחיצונה, ויבואו לטעות ולומר, שגם יהודים שגרים עם גוי בחצר אחת, לא צריכים שכירות מקום, לכן גזרו חז"ל לשיטה זו, שהם אסורים עד שישכרו מקום, אבל המ"ב מביא, שהלכה לא כאותם י"א.

בעה"ב גוי שהשכיר את ביתו לגוי, בשני אופנים אפשר לשכור גם מהמשכיר, וזה באופן שיש לו רשות, והמשכיר שייר לעצמו זכות להניח חפצים בבית שהוא השכיר, כיוון שזה כמו שכירו ולקיטו, שמכיוון שיש להם רשות להשתמש בבית בעה"ב, אז אפשר לשכור מהם, כך גם כאן, ואופן נוסף כאשר המשכיר יכול לסלק את השוכר, והמ"ב מסביר, שאפילו אם בפועל לא הניח חפצים באותו בית, ואפילו לא סילק את השוכר, אבל עצם העובדה שיש לו את הזכות לכך, זה עצמו מקנה לו את היכולת להשכיר את הרשות ליהודים, ואם לא מתקיימים אף אחד מן התנאים, אינו מועיל אא"כ ישכרו מהשוכר, אבל מהמשכיר א"א לשכור, כי אין לו שום קשר עם הבית הזה.

גם אדם אחר שיש לו זכות בבית הגוי להניח בו חפצים, אפשר לשכור ממנו את הרשות, וכמו שכירו ולקיטו, ומוסיף המ"ב, שכאשר אפשר לשכור מהמשכיר, זה גם כאשר השוכר גר באותו בית, כיון שיש לו זכות בבית שהוא השכיר, אפשר לשכור גם ממנו.

"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים