האם בשבת הגדול יוצאים יד"ח בדרשה העוסקת בפלפול ?

כ"ו אלול תשע"ט - סימן תכ"ט- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכמה ימים לפני חג השבועות צריך לעסוק בהלכות החג?כיצד מקיימים את המנהג של קמחא דפסחא? מה נאמר על המשתמטים מנתינת קמחא דפסחא?וכמה שיעור הנתינה של קמחא דפסחא?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תכ"ט סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שלושים יום לפני חג הפסח, דהיינו, מיום פורים, מתחילים לעסוק בהלכות הפסח, ומביא המ"ב נידון, האם הלכה זו נאמרה דווקא בחג הפסח, או גם בשאר המועדים, אולי הלכה זו נאמרה דווקא בחג הפסח שיש בו הרבה הלכות, כגון, טחינת החיטים, אפייתם, ביעור חמץ, אבל אולי בשאר מועדים זה לא נאמר, עכ"פ מביא המ"ב בשם הגר"א, שלעניין חג השבועות, מספיק לעסוק בהלכות החג מיום א' בסיוון, וזה הכל ביחס לעסוק בהלכות החג לפני החג, אבל בחג עצמו, ודאי שצריך לעסוק בעניינו של חג, וכמו שמבואר במסכת מגילה, שמשה תיקן לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג.

המקור להלכה זו הוא, שהרי משה רבינו עומד בפסח ראשון, ומזהירם על כל הלכות פסח שני.

עכשיו נוהגים לדרוש בשבת הגדול בהלכות פסח, ובשבת שובה בהלכות יוה"כ וסוכות, ועיקר החיוב שבדרשה הוא, להורות לעם דרכי ה' ללמד המעשה אשר יעשון, דהיינו, הלכות הגעלה, ביעור חמץ, אפיית מצה, ושאר הלכות פסח, וכן בשבת שובה לדרוש בהלכות יוה"כ וסוכות, לבד מה שדורש בעניין התשובה, אבל אם תהיה הדרשה בדרוש או פלפול בעלמא, לא יוצאים יד"ח, ומלבד הדרשה, מצוה על כל אחד לעסוק בהלכות אלו שלושים יום קודם, וכן בחג עצמו.

אומר הרמ"א, המנהג לקנות חיטים לחלקם לעניין לצורך פסח, ואומר המ"ב, שמנהג זה הוא קדום מזמן הגמרא, והוא מובא בירושלמי, ובני העיר יכולים לכוף את המשתמטים מזה, שיתנו את חלקם במצות קמחא דפסחא.

המ"ב אומר, שבמקומנו המנהג הוא לא לתת חיטים לעניים, אלא לטחון את החיטים, ולעשות מהם קמח, ולתת אותו לעניים, כדי לחסוך מהם את הטירחה של הטחינה, והמ"ב אומר, שאם מדובר בעני כזה שאין לו איך לאפות את המצה, צריך לתת לו גם את דמי האפייה, וזה נכלל בכלל 'די מחסורו אשר יחסר לו'.

עוד אומר הרמ"א, כל מי שגר בעיר י"ב חודש, חל עליו החיוב להשתתף עם בני העיר בנתינת קמחא דפסחא, ואומר המ"ב, שהעניין של י"ב חודש אמור גם לגבי הזכות לקבל, ולכן, אדם שגר בעיר י"ב חודש, יש לו את הזכות לקבל קמחא דפסחא אם הוא נצרך, ומביא המ"ב, שזה הכל אם אין דעתו להשתקע בעיר, אבל אם דעתו להשתקע בעיר, מיד חל עליו החיוב לתת קמחא דפסחא אם הוא עשיר, ואם הוא עני יש לו זכות לקבל קמחא דפסחא.

המ"ב מביא, שאמנם כתוב ברמ"א י"ב חודש, אבל כתבו האחרונים בשם הסמ"ג, שהיום נוהגים בכל הצדקות לקבל בשלושים יום בלבד, ומוסיף המ"ב, שאפילו עני שלא גר שלושים יום, אפילו שלא מחויבים לתת לו קמח לכל ימי הפסח בבת אחת, אבל חייבים לתת לו מצה בפסח כמו שחייבים לתת לו פת בכל השנה, שהרי כל עני שבא לגור בעיר, מחויבים לתת לו מזון ב' סעודות לכל יום ויום, והחידוש בקמחא דפסחא הוא, שצריך לתת לו בערב פסח את כל החיטים לכל ימי הפסח, אבל זה מותנה בכך שהוא מבני העיר, אבל גם אחד שאינו מבני העיר, אמנם אין חיוב לתת לו לכל ימי הפסח, אבל חייבים לתת לו מזון ב' סעודות כמו לכל עני שעובר בעיר, ביום חול ב' סעודות, ובשבת ג' סעודות.

אומר המ"ב, תלמיד חכם הפטור ממס, חייב בקמחא דפסחא, וחיוב הנתינה הוא כל אחד לפי ממונו, והמשתמטים מזה, יש עוון בידם, וידוע שעיני העניים נשואות לזה, וכשהם ישארו בדוחק וברעבון והוא יעלים עין, ידוע מה שהגמרא אומרת בסנהדרין לה. 'כל תענית', וכו' עיי"ש בפירוש רש"י, והוא גם כעין זה.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים