האם אפשר לשכור מהגוי את רשותו בעל כרחו?

ז' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- סעיף י'- סעיף י"ג
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן אפשר לשכור את רשות הגוי אפילו כשהוא מתנגד?מה ניתן לעשות כאשר הגוי אינו מעוניין להשכיר רשותו לשכניו? ומה הדין לעניין שאילת מקום מן הגוי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף י' – סעיף י"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יהודי וגוי שגרים יחד בחצר אחת, היהודים אינם יכולים לערב עירובי חצרות, עד שישכרו מהגוי את רשותו, ואם הגוי מתנגד, שכירות בעל כרחו של הגוי אינה מועילה, והמ"ב מסביר, שהיהודים אינם יכולים להניח לגוי מעות על השולחן, ולומר לו, טול את המעות הללו, בכדי לשכור ממך את רשותך שיהיה לנו מותר לטלטל בחצר, והחידוש בזה הוא, שזה לא כמו עירובי חצרות, שלגבי עירובי חצרות, יש מ"ד שסובר, שכאשר אחד מבני החצר היה רגיל בעבר לערב עם בני החצר, וכעת מחמת סיבה כל שהיא, הוא לא מעוניין לערב איתם יחד, הדין הוא, שהם יכולים לערב איתו בעל כרחו, קמ"ל שהני מילי לגבי עירובי חצרות, ולא לגבי שכירות מהגוי, והחילוק הוא, מבאר המ"ב, שלגבי יהודי שלא עירב עירובי חצרות עם שאר בני החצר, אפשר לכוף אותו לערב לדבר מצוה, אבל בגוי זה לא שייך, ולכן שכירות בעל כרחו של הגוי, לא מועילה.

טעם נוסף מביא השעה"צ, שהרי כל הסיבה שחז"ל אמרו שצריך לשכור את רשות הגוי, זה כיוון ששיערו חז"ל, שהגוי לא יסכים להשכיר לישראל את רשותו, וממילא היהודי לא יוכל לערב עירובי חצרות, וממילא היהודי לא יגור במחיצת הגוי, ואם תועיל שכירות מהגוי גם בע"כ, א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שהרי אפשר לשכור מהגוי גם ללא הסכמתו, ולכן שכירות אינה מועילה אלא בהסכמת הגוי, וגם באופן שהגוי היה רגיל להשכיר להם את רשותו בעבר, אם כרגע הוא מתנגד, א"א להשכיר את רשותו ע"י הנחת מעות על השולחן.

אפשר לתת מעות לאשתו, או לשכירו ולקיטו של הגוי (דהיינו, הפועלים של הגוי, שכירו זה פועל קבוע של הגוי, ולקיטו זה פועל שנשכר לו לעבודת הקציר) גם כאשר הגוי מתנגד, ומבאר המ"ב, שבאופן עקרוני, דיורי הגוי בחצר אינם אוסרים, כיוון שאינם נחשבים לדירה, חז"ל ראו צורך לגזור שהגוי יאסור על היהודים, כדי שהיהודים לא ילמדו ממעשיו, לכן אמרו, שאפשר לשכור את רשותו של הגוי, גם מאשתו או משכירו ולקיטו, אע"פ שהגוי מתנגד, ובבה"ל כתב, שזה בתנאי ששכירו ולקיטו יש להם רשות להשתמש שם.

באופן שלשכירו של בעה"ב הגוי יש רשות לשכור פועל אחר תחתיו, ולאותו פועל יש רשות להשתמש בבית הגוי, אפשר לשכור את רשותו של הגוי גם משכירו של שכירו של הגוי.

כאשר בעה"ב הגוי לא מעוניין להשכיר את רשותו לשכניו, אחד מבני החצר היהודים יתיידד עם הגוי, ואפילו יהודי שאינו מבני החצר, ויבקש מהגוי שיואיל להשאיל לו רשות ברשותו של הגוי להניח חפצים, ואז כאשר הגוי משאיל רשות להניח איזה שהוא חפץ של היהודי, הדין הוא, שהיהודי מוגדר כשכירו ולקיטו של הגוי, ואז הוא משכיר שלא מדעתו של הגוי, ויש אומרים, שא"צ להניח, אלא נותן עירובו ודיו, ומבאר המ"ב, שהם סוברים, שחז"ל לא הצריכו דווקא שיהודים ישכרו רשות מהגוי, אלא מספיק שהיהודים ישאלו רשות מהגוי, ומכיוון שיש כאן יהודי ששאל רשות מהגוי, ממילא זה כמו ששכרו מהגוי, וזה כמו כמה יהודים מבני החצר, שאחד שכר רשות מהגוי, שמועיל עבור כולם, וכדלעיל בסעיף ט', כך מועיל כאשר אחד מבני החצר שאל רשות מהגוי, שיועיל עבור כולם.

דן המ"ב, באופן שאותו אחד ששאל רשות מהגוי, הוא לא אחד מבני החצר, האם הוא גם צריך לערב או לא, שהרי מצד אחד הוא לא אחד מבני החצר, ומצד שני הוא עכשיו כן אחד מבני החצר, כי הגוי נתן לו את רשותו.

שאילת מקום מועיל רק אם הגוי לא ייחד לו מקום, אבל אם הגוי ייחד לו חדר מיוחד שאותו הוא משאיל ליהודי, ובאותו חדר אין לגוי רשות להשתמש שם או לסלק אותו משם, היהודי לא נחשב כשכירו ולקיטו, כיוון שהוא מוגבל לרשות שהגוי נתן לו ולא יותר מכך, והם אינם קשורים אחד לשני.

הילד היה מרוגש. אבא פתח את החבילה העטופה, ומצא שם פיסת עוגה נגוסה מכל צדדיה...
מעשה קטן, מהפך גדול : המכתב שגב' ברל שלחה לנשיא ארצות הברית.
"רב'ה, אינני מסוגל להתגבר, יש לי תאוה הבוערת כאש בעצמותיי לדבר לשון הרע"
לא זז יומיים מהמקום שעמד עד שהשיג ציצית!
"אין לי זמן לעמוד כל היום ולהכחיש"
"אם אני אראה בעיניים שלי נס, כאן ועכשיו, אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפלין ולשמור שבת!"
תגיד לו 'גוד מורנינג' ולפי איך שהוא יענה לך תדע אם הוא יהלומן או מוכר סנדויויצים.
לחתן ילד בפחות מאלפיים דולר
הישאר גם אתה בישיבה! כך יהיה לך טוב יותר, בדיוק כמוני!"...
"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים