האם אפשר לשכור מהגוי את רשותו בעל כרחו?

ז' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- סעיף י'- סעיף י"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן אפשר לשכור את רשות הגוי אפילו כשהוא מתנגד?מה ניתן לעשות כאשר הגוי אינו מעוניין להשכיר רשותו לשכניו? ומה הדין לעניין שאילת מקום מן הגוי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף י' – סעיף י"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יהודי וגוי שגרים יחד בחצר אחת, היהודים אינם יכולים לערב עירובי חצרות, עד שישכרו מהגוי את רשותו, ואם הגוי מתנגד, שכירות בעל כרחו של הגוי אינה מועילה, והמ"ב מסביר, שהיהודים אינם יכולים להניח לגוי מעות על השולחן, ולומר לו, טול את המעות הללו, בכדי לשכור ממך את רשותך שיהיה לנו מותר לטלטל בחצר, והחידוש בזה הוא, שזה לא כמו עירובי חצרות, שלגבי עירובי חצרות, יש מ"ד שסובר, שכאשר אחד מבני החצר היה רגיל בעבר לערב עם בני החצר, וכעת מחמת סיבה כל שהיא, הוא לא מעוניין לערב איתם יחד, הדין הוא, שהם יכולים לערב איתו בעל כרחו, קמ"ל שהני מילי לגבי עירובי חצרות, ולא לגבי שכירות מהגוי, והחילוק הוא, מבאר המ"ב, שלגבי יהודי שלא עירב עירובי חצרות עם שאר בני החצר, אפשר לכוף אותו לערב לדבר מצוה, אבל בגוי זה לא שייך, ולכן שכירות בעל כרחו של הגוי, לא מועילה.

טעם נוסף מביא השעה"צ, שהרי כל הסיבה שחז"ל אמרו שצריך לשכור את רשות הגוי, זה כיוון ששיערו חז"ל, שהגוי לא יסכים להשכיר לישראל את רשותו, וממילא היהודי לא יוכל לערב עירובי חצרות, וממילא היהודי לא יגור במחיצת הגוי, ואם תועיל שכירות מהגוי גם בע"כ, א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שהרי אפשר לשכור מהגוי גם ללא הסכמתו, ולכן שכירות אינה מועילה אלא בהסכמת הגוי, וגם באופן שהגוי היה רגיל להשכיר להם את רשותו בעבר, אם כרגע הוא מתנגד, א"א להשכיר את רשותו ע"י הנחת מעות על השולחן.

אפשר לתת מעות לאשתו, או לשכירו ולקיטו של הגוי (דהיינו, הפועלים של הגוי, שכירו זה פועל קבוע של הגוי, ולקיטו זה פועל שנשכר לו לעבודת הקציר) גם כאשר הגוי מתנגד, ומבאר המ"ב, שבאופן עקרוני, דיורי הגוי בחצר אינם אוסרים, כיוון שאינם נחשבים לדירה, חז"ל ראו צורך לגזור שהגוי יאסור על היהודים, כדי שהיהודים לא ילמדו ממעשיו, לכן אמרו, שאפשר לשכור את רשותו של הגוי, גם מאשתו או משכירו ולקיטו, אע"פ שהגוי מתנגד, ובבה"ל כתב, שזה בתנאי ששכירו ולקיטו יש להם רשות להשתמש שם.

באופן שלשכירו של בעה"ב הגוי יש רשות לשכור פועל אחר תחתיו, ולאותו פועל יש רשות להשתמש בבית הגוי, אפשר לשכור את רשותו של הגוי גם משכירו של שכירו של הגוי.

כאשר בעה"ב הגוי לא מעוניין להשכיר את רשותו לשכניו, אחד מבני החצר היהודים יתיידד עם הגוי, ואפילו יהודי שאינו מבני החצר, ויבקש מהגוי שיואיל להשאיל לו רשות ברשותו של הגוי להניח חפצים, ואז כאשר הגוי משאיל רשות להניח איזה שהוא חפץ של היהודי, הדין הוא, שהיהודי מוגדר כשכירו ולקיטו של הגוי, ואז הוא משכיר שלא מדעתו של הגוי, ויש אומרים, שא"צ להניח, אלא נותן עירובו ודיו, ומבאר המ"ב, שהם סוברים, שחז"ל לא הצריכו דווקא שיהודים ישכרו רשות מהגוי, אלא מספיק שהיהודים ישאלו רשות מהגוי, ומכיוון שיש כאן יהודי ששאל רשות מהגוי, ממילא זה כמו ששכרו מהגוי, וזה כמו כמה יהודים מבני החצר, שאחד שכר רשות מהגוי, שמועיל עבור כולם, וכדלעיל בסעיף ט', כך מועיל כאשר אחד מבני החצר שאל רשות מהגוי, שיועיל עבור כולם.

דן המ"ב, באופן שאותו אחד ששאל רשות מהגוי, הוא לא אחד מבני החצר, האם הוא גם צריך לערב או לא, שהרי מצד אחד הוא לא אחד מבני החצר, ומצד שני הוא עכשיו כן אחד מבני החצר, כי הגוי נתן לו את רשותו.

שאילת מקום מועיל רק אם הגוי לא ייחד לו מקום, אבל אם הגוי ייחד לו חדר מיוחד שאותו הוא משאיל ליהודי, ובאותו חדר אין לגוי רשות להשתמש שם או לסלק אותו משם, היהודי לא נחשב כשכירו ולקיטו, כיוון שהוא מוגבל לרשות שהגוי נתן לו ולא יותר מכך, והם אינם קשורים אחד לשני.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים