האם אפשר לסמוך על עמודי חשמל לצורת הפתח?

ג' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף י'- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמחיצה שנפרצה ביותר מי' אמות, מה דינה לעניין צורת הפתח?כיצד עושים צורת הפתח? קנה גבוה וקנה נמוך ומעליהם עומד קנה בשיפוע, האם מועיל לצורת הפתח? ומדוע רק הקנים שבצדים צריכים להיות חזקים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף י' – סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נחלקו, האם צורת הפתח מועילה להכשיר גם כאשר במחיצה יש פירצה יותר מי' אמות, מבואר בשו"ע, שצורת הפתח נחשבת כמחיצה, ולכן, צורת הפתח מועילה גם כאשר אחת ממחיצות המקום נפרצה ביותר מי' אמות, וכן מועילה צורת הפתח גם אם הקיף מקום מכל הכיוונים ללא מחיצות, ואפילו שצורת הפתח יותר מי' אמות, ומותר לטלטל בתוך היקף צורת הפתח, כיוון שנחשבת כמחיצה.

כל מה שנאמר שאם הקיף את כל המקום בצורת הפתח מותר לטלטל, זה רק בחצר ומבוי שיש בהם דיורים, אבל בבקעה שלא גרים שם, לא מועיל, ואם במחיצות הבקעה נפרצו פרצות ביותר מי' אמות, מועיל לתקן את הפרצות בצורת הפתח ואפילו אם הם יותר מי' אמות, אבל צריך שתהיה שם מחיצה, ואם הקיף את הבקעה רק בצורת הפתח מסביב, זה לא מועיל בכדי להתיר את הטלטול בבקעה.

החילוק בין מבוי וחצר לבין בקעה, מבאר המ"ב, שמבוי וחצר כיוון שיש שם דיורים, אנשים רגילים לעשות שם פתחים, אז גם צוה"פ זה סוג של מחיצה עם פתחים, ומועילה, אבל בקעה שאנשים לא גרים שם, צריך שיהיו שם מחיצות אטומות, וצוה"פ מכל הכיוונים לא מועילה, ואם יש שם כבר מחיצות והמחיצה נפרצה ביותר מי', מועיל צוה"פ כדי לתקן את אותם פרצות.

להרמב"ם, צוה"פ היא מוגבלת ואינה יכולה להתיר פירצה ביותר מי' אמות, אא"כ מדובר שיש עומד מרובה על הפרוץ שנפרצה יותר מי', שבזה מועיל צוה"פ, והמ"ב מוסיף, שגם לפי הרמב"ם, אם הפירצה היא עד י', מועיל ואפילו בבקעה ואפילו מד' רוחות, וכן במבוי שיש לו ב' מחיצות זו כנגד זו, והוא פרוץ ברוח הרביעית וברוח השלישית, מועיל לתקן את הרוח השלישית ע"י צוה"פ גם ביותר מי', ולהלכה אומר המ"ב, שנכון לחוש לדעת הרמב"ם, שצוה"פ לא מועילה לתקן פירצה יותר מי', אא"כ עומד מרובה על הפרוץ, או במבוי שיש לו ב' מחיצות שלימות וצריך תיקון ברוח השלישית, ששם מועיל צוה"פ גם ביותר מי' .

מהו צורת הפתח? קנה מימין, וקנה משמאל, וקנה עומד על גביהם, ואפילו שקנה אחד גבוה וקנה אחד נמוך, וא"כ הקנה שע"ג מונח בשיפוע מלמעלה למטה, גם מועיל, והשעה"צ מביא בשם רעק"א, שאם השיפוע גדול מדאי, יש להסתפק אם זה מועיל, ומביא עוד בשם רעק"א, שאם יש שני קנים מהצדדים, אחד נמוך ואחד גבוה, והקנה שלמעלה עומד על הקנה הגבוה ישר, ויש הפסק אוויר בין הקנה הנמוך לבין הקנה שמעל, מועיל.

אם קשר חבל מע"ג הקנים שבצדדים, מועיל להיחשב צוה"פ.

הקנה שנמצא למעלה, לא צריך לגעת בקנים שבצדדים, ולכן, אפילו אם הקנים שבצדדים נמוכים, והקנה שלמעלה גבוה, מועיל, כיוון שאמרינן 'גוד אסיק', ואנחנו מרימים את הקנים עד החבל, אבל אם הקנים שבצדדים אין בהם י' טפחים, אינם יכולים להיחשב כמחיצה.

שני הקנים שבצדדים צריכים להיות מתחת הקנה העליון, והקנה העליון צריך להיות מכוון כנגד הקנים שבצדדים, אבל אם הקנה שלמעלה הוא מהצד, לא מועיל, וכן אם הקנה שלמעלה נמצא בין הקנים שבצדדים, לא מועיל.

הט"ז אומר, שאם הקנה העליון מונח בין שני הקנים למעלה, כך שהקנה העליון הוא בשווה ולא מעל הקנים, זה מועיל, והאחרונים חולקים על זה.

אם נחקק בקנים שבצדדים, והקנה העליון מונח בתוך החקיקה, והחקיקה עודפת וגבוהה יותר מהקנה המונח בתוכם, מסתפק הפמ"ג אם זה מועיל, ומובא בשם החזו"א שזה מועיל, כי הקנה העליון עומד על הקנים התחתונים.

אם הניח קנה, וחקק קצת כדי שהקנה יהיה תפוס טוב בשני הקנים שבצדדים, מועיל, וכן אם נעץ מסמר בראשם של שני הקנים, וקשר חבל בעין אחד לשני, מועיל, ואם קשר את החבל מהצד ובסוף העלה אותו על ראשי הקנים, זה גם טוב, כי החבל נמצא על ראשי הקנים, ויכול לשמש כצוה"פ.

דן המ"ב, האם אפשר לסמוך על חוטי הטלפון שהיו בזמנם, או על עמודי חוטי חשמל שבזמננו שלא נעשו לצוה"פ.

עוד אומר השו"ע, צריך שהקנים שבצדדים יהיה בהם חוזק לקבל איזה שהיא דלת של קנים או של קש, והקנה שמלמעלה לא צריך את זה, אלא מועיל גם של גמי, ומביא המ"ב ממחצית השקל, שהקנים שבצדדים צריך שהרוח לא תנדנד אותם, ואם הרוח מנדנדת אותם, הם פסולים, אבל הקנה שמעל בכל מקרה כשר, כי עיקר צוה"פ תלויה בקנים שבצדדים, ומביא שהאחרונים חולקים על זה, וסוברים, שגם החוט שמעל יהיה מתוח היטב שרוח לא תנדנד אותו, ואם הרוח מנדנדת אותו, הוא פסול.

צוה"פ שעשויה באופן שיש לה רגלים ישרות, והיא מתעגלת בראשה, אם בחלק הישר שברגליה יש י' טפחים, היא יכולה לשמש כצוה"פ, ואם לאו, אינה יכולה לשמש כצוה"פ, ופסולה.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה