האם אפשר לסמוך על עמודי חשמל לצורת הפתח?

ג' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף י'- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמחיצה שנפרצה ביותר מי' אמות, מה דינה לעניין צורת הפתח?כיצד עושים צורת הפתח? קנה גבוה וקנה נמוך ומעליהם עומד קנה בשיפוע, האם מועיל לצורת הפתח? ומדוע רק הקנים שבצדים צריכים להיות חזקים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף י' – סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נחלקו, האם צורת הפתח מועילה להכשיר גם כאשר במחיצה יש פירצה יותר מי' אמות, מבואר בשו"ע, שצורת הפתח נחשבת כמחיצה, ולכן, צורת הפתח מועילה גם כאשר אחת ממחיצות המקום נפרצה ביותר מי' אמות, וכן מועילה צורת הפתח גם אם הקיף מקום מכל הכיוונים ללא מחיצות, ואפילו שצורת הפתח יותר מי' אמות, ומותר לטלטל בתוך היקף צורת הפתח, כיוון שנחשבת כמחיצה.

כל מה שנאמר שאם הקיף את כל המקום בצורת הפתח מותר לטלטל, זה רק בחצר ומבוי שיש בהם דיורים, אבל בבקעה שלא גרים שם, לא מועיל, ואם במחיצות הבקעה נפרצו פרצות ביותר מי' אמות, מועיל לתקן את הפרצות בצורת הפתח ואפילו אם הם יותר מי' אמות, אבל צריך שתהיה שם מחיצה, ואם הקיף את הבקעה רק בצורת הפתח מסביב, זה לא מועיל בכדי להתיר את הטלטול בבקעה.

החילוק בין מבוי וחצר לבין בקעה, מבאר המ"ב, שמבוי וחצר כיוון שיש שם דיורים, אנשים רגילים לעשות שם פתחים, אז גם צוה"פ זה סוג של מחיצה עם פתחים, ומועילה, אבל בקעה שאנשים לא גרים שם, צריך שיהיו שם מחיצות אטומות, וצוה"פ מכל הכיוונים לא מועילה, ואם יש שם כבר מחיצות והמחיצה נפרצה ביותר מי', מועיל צוה"פ כדי לתקן את אותם פרצות.

להרמב"ם, צוה"פ היא מוגבלת ואינה יכולה להתיר פירצה ביותר מי' אמות, אא"כ מדובר שיש עומד מרובה על הפרוץ שנפרצה יותר מי', שבזה מועיל צוה"פ, והמ"ב מוסיף, שגם לפי הרמב"ם, אם הפירצה היא עד י', מועיל ואפילו בבקעה ואפילו מד' רוחות, וכן במבוי שיש לו ב' מחיצות זו כנגד זו, והוא פרוץ ברוח הרביעית וברוח השלישית, מועיל לתקן את הרוח השלישית ע"י צוה"פ גם ביותר מי', ולהלכה אומר המ"ב, שנכון לחוש לדעת הרמב"ם, שצוה"פ לא מועילה לתקן פירצה יותר מי', אא"כ עומד מרובה על הפרוץ, או במבוי שיש לו ב' מחיצות שלימות וצריך תיקון ברוח השלישית, ששם מועיל צוה"פ גם ביותר מי' .

מהו צורת הפתח? קנה מימין, וקנה משמאל, וקנה עומד על גביהם, ואפילו שקנה אחד גבוה וקנה אחד נמוך, וא"כ הקנה שע"ג מונח בשיפוע מלמעלה למטה, גם מועיל, והשעה"צ מביא בשם רעק"א, שאם השיפוע גדול מדאי, יש להסתפק אם זה מועיל, ומביא עוד בשם רעק"א, שאם יש שני קנים מהצדדים, אחד נמוך ואחד גבוה, והקנה שלמעלה עומד על הקנה הגבוה ישר, ויש הפסק אוויר בין הקנה הנמוך לבין הקנה שמעל, מועיל.

אם קשר חבל מע"ג הקנים שבצדדים, מועיל להיחשב צוה"פ.

הקנה שנמצא למעלה, לא צריך לגעת בקנים שבצדדים, ולכן, אפילו אם הקנים שבצדדים נמוכים, והקנה שלמעלה גבוה, מועיל, כיוון שאמרינן 'גוד אסיק', ואנחנו מרימים את הקנים עד החבל, אבל אם הקנים שבצדדים אין בהם י' טפחים, אינם יכולים להיחשב כמחיצה.

שני הקנים שבצדדים צריכים להיות מתחת הקנה העליון, והקנה העליון צריך להיות מכוון כנגד הקנים שבצדדים, אבל אם הקנה שלמעלה הוא מהצד, לא מועיל, וכן אם הקנה שלמעלה נמצא בין הקנים שבצדדים, לא מועיל.

הט"ז אומר, שאם הקנה העליון מונח בין שני הקנים למעלה, כך שהקנה העליון הוא בשווה ולא מעל הקנים, זה מועיל, והאחרונים חולקים על זה.

אם נחקק בקנים שבצדדים, והקנה העליון מונח בתוך החקיקה, והחקיקה עודפת וגבוהה יותר מהקנה המונח בתוכם, מסתפק הפמ"ג אם זה מועיל, ומובא בשם החזו"א שזה מועיל, כי הקנה העליון עומד על הקנים התחתונים.

אם הניח קנה, וחקק קצת כדי שהקנה יהיה תפוס טוב בשני הקנים שבצדדים, מועיל, וכן אם נעץ מסמר בראשם של שני הקנים, וקשר חבל בעין אחד לשני, מועיל, ואם קשר את החבל מהצד ובסוף העלה אותו על ראשי הקנים, זה גם טוב, כי החבל נמצא על ראשי הקנים, ויכול לשמש כצוה"פ.

דן המ"ב, האם אפשר לסמוך על חוטי הטלפון שהיו בזמנם, או על עמודי חוטי חשמל שבזמננו שלא נעשו לצוה"פ.

עוד אומר השו"ע, צריך שהקנים שבצדדים יהיה בהם חוזק לקבל איזה שהיא דלת של קנים או של קש, והקנה שמלמעלה לא צריך את זה, אלא מועיל גם של גמי, ומביא המ"ב ממחצית השקל, שהקנים שבצדדים צריך שהרוח לא תנדנד אותם, ואם הרוח מנדנדת אותם, הם פסולים, אבל הקנה שמעל בכל מקרה כשר, כי עיקר צוה"פ תלויה בקנים שבצדדים, ומביא שהאחרונים חולקים על זה, וסוברים, שגם החוט שמעל יהיה מתוח היטב שרוח לא תנדנד אותו, ואם הרוח מנדנדת אותו, הוא פסול.

צוה"פ שעשויה באופן שיש לה רגלים ישרות, והיא מתעגלת בראשה, אם בחלק הישר שברגליה יש י' טפחים, היא יכולה לשמש כצוה"פ, ואם לאו, אינה יכולה לשמש כצוה"פ, ופסולה.

את זה אתם לא מפספסים!
שאלו אותו: "ר' יעקב, למה אתה לבוש במעיל פרווה חם, הלא חודש אב היום?"
"אל תשכחו לצרף במשלוח המנות שלכם קצת לֵב עם חבילת הבונבוניירה..."
"שלושה ימים ביקשתי מהשי"ת שהוא יתפגר באופן מוחלט. ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת"...
מהו המסר המרכזי ביותר של חג הפורים?
סגולה לתענית אסתר
אומר הכומר: "למה אצלכם קוברים עם פיג'מה? אצלנו שמים לו כובע, עניבה - שולחים אותו כמו בן אדם!"
צפו: טיש פורים בחצר הקודש מודז'יץ
כשבגור עושים מצ'ינג, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום – יש לך הרבה מה לשמוח!!
"באותם ימים קשים לא חלמתי, שיום אחד אעמוד בראש משימה שמשגרת חללית ישראלית לירח...''
לפתע קריין שדה-התעופה התחיל לצעוק: ''פוקס - תל אביב''. הרגשתי שהלב שלי דופק. מה קרה?
פורים - ללמד את ההיסטוריה
נגמר לכם המצב רוח? אולי תקנו גלידה, אולי תעשו התעמלות, מה הכי טוב?
כמה זה חצי רוח הקודש? ומה ההבדל בין בו"ה לרפו"ש?
לפליאתם על כוחו לכבוש צחוקו, השיב רבינו בחרדה: "הרי הלבנת פנים היא!"
משתה פורים בחסידות פינסק קרלין
שלחו לו משלוח מנות ע"י ילד המחופש לקוף...
צפו: איך מצליחים לשמור על שמחה ומצב רוח?
מה אתם עושים לפני שאתם נרדמים בלילה? - העצה של מרן הגר"ח
הסכים לתרום סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שבביהמ"ד ימחאו לו כפיים 5 דקות. ענה רבינו: "יש לשלוח אותו לבית רפואה למשוגעים"...
"וכי צריך רב? הרי יש כאן כזה רב חשוב והגון, הרב של פורים..."
"ברוך מרדכי היהודי" - משתה פורים אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א
"ומה לא עושים למען הפרנסה?!"…
צפו: ''לא נולד האדם שהפסיד מתפילה בציבור''
מחפש להיות בריא? לא להזדקק לרופאים?
מרן זצ"ל התהלך אנה ואנה, ולבסוף אמר: "מבטיח אני"...
"חשוב שתדעי: ילד יהודי שבוכה, השכינה בוכה ומצטערת עמו..."
'השרת של הישיבה' נכנס לחדר-השיעורים והתחיל למסור שיעור...
תוך כדי שירת "כל מקדש שביעי כראוי לו"', צלצל אחד הטלפונים הניידים שלי...
הראיתי את הכתבה למרן, וכשסיים לקוראה אמר לי: "יתכן מאד שכולה דמיון". שאלתי אותו: "עד כמה אדם יכול לדמיין?!"
"מה אתה עושה שם בראש הסולם? אולי אוכל לעזור לך?". מה, אתה חשמלאי? – גיחכתי...
"חזרתי השבוע מארה"ב, מישהו שם שלח לך מעטפה. הנחתי אותה במשרד..."
היינו הולכים ברגל, בגשם ובשלג, בשביל לחסוך את החצי גרוש הזה...
"בלילות הוא חלם את החזון איש, והיה מתווכח איתו בלימוד, ובבוקר היה מספר לנו על איזה נושא הם דיברו בחלום"...
"מורי חמי שליט"א מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי המשיח"
ב'לוח שנה' שתלוי בגן עדן מאירה שנת תשמ"ט ב"אור יְרָקוֹת"...
היכן עדיף להתפלל על חולה – בכותל המערבי או על קברי אבותיו?
צפו: הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן
"אנשים רבים מתלוננים באוזניי שהילד שלהם 'סגור'. למה זה קורה?
השבת תובעת עלבונה: מנכ"ל רכבת ישראל מצייר תמונת מצב עגומה...
''בחיים שלי לא חלמתי שאני אתרום כסף לבית חב"ד בהודו'' • נפלאות המאצ'ינג
"אני אומר לכם: מההבטחה של הרבי מבעלזא לא נפלה שערה ארצה!"
בבני ברק הקטנה של אותם הימים, לא היה ניתן לשמור בסוד ידיעה כה עסיסית, ורבים היו מתעכבים לחזות בתופעה המרעישה...
"הצטמררתי! כמעט שנתיים שאנו גרים בדירה בלי מזוזות!"
מרן שליט"א אמר שמדפיס אחד עם הארץ צייר שנֵי שמואל: שמואל א' ושמואל ב'...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
הוא מעולם לא למד רפואה, אך הוא אחד מאנשי המפתח בתחום!
אני יודע שזה נראה לכם מוזר, שכל הסיפורים הללו נגמרים אותו הדבר, אבל זה בדיוק מה שקרה איתנו...
איך יתכן שעשרות מכנסי שעטנז נקנו על ידי יהודים חרדים??
מסמך היסטורי: תעודת פטור משירות צבאי של מרן הגרי''ש אלישיב זצוק"ל
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
"כל הדרך חזרה לברוקלין חשבתי לעצמי: 'למה?'"
כזה עוד לא ראיתם: הנגן שמבצע שיר שלם בעזרת... שופר
ואז שאג לפתע הגוי שאגה מבהילה: 'שמריהו!!! אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב?!'
החזן המיתולגי יוסל'ה רוזנבלט
הרבה מוניות חנו ליד בתי הכנסת. שאלתי מישהו לפשר הדבר, והוא הסביר לי: "אלו נהגי המוניות שחזרו בתשובה"...
''נמצאה הסגולה לחיים טובים ולאריכות ימים''
פתאום ניגש אליו מלאך וניסה להפילו מהסולם, אך הוא זעק: 'אל תפיל אותי!'
"האם אתה מבין שעד מחר בערב לא ישאר זכר לחפציך? הערבים ישדדו הכל!"
הוא צחק: "תמימים שכמוכם, וכי מה חשבתם, כמה זמן יחזיק הדבר מעמד? נו, יעבדו במקומו שבת אחת, שבת שניה, ומה הלאה?"
"איך יתכן שגדלתי והתחנכתי בארץ-ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה??"
המלמד היה מסנן מבין שיניו תיבות משונות, ונשמע כאילו הוא "מברך" (בלשון נקיה) אותם

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה