האם אפשר לזכות עירוב חצירות ע"י קטן?

י"א בניסן תשע"ט - סימן שס"ו- סעיף ט'- סעיף י'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שאפשר לזכות עירוב חצירות לאחרים אפילו שלא בידיעתם? האם אפשר לזכות עירוב חצירות גם לאלו שעתידים לבוא לגור בחצר?מהו השיעור של עירוב חצירות? מה הדין כאשר בער"ש היה בעירוב שיעור הראוי ובמשך השבת נתמעט השיעור?ומה הראיה שאפשר לזכות עירוב חצירות ע"י אשתו שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ו סעיף ט' – סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

עירובי חצירות הוא ע"י שגובים פת מכל בני החצר, ועי"ז כולם משתתפים יחד להיות רשות אחת, ויש אופן נוסף, והוא, ע"י שאחד מבני החצר מקנה פת משלו לכל בני החצר, ועי"ז כולם מתאחדים ומשתתפים יחד ונעשים לרשות אחת, ומוסיף המ"ב, שיכול לזכות להם אפילו שלא בידיעתם, שהרי זכין לאדם שלא בפניו, וצריך לזכות להם ע"י אדם אחד, שהרי אדם לא יכול לזכות את ממונו לאחרים, שהרי החפץ לא יוצא מרשותו, וצריך להגביה את העירוב טפח מן הקרקע, ואע"פ שקיי"ל שהגבהה צריכה ג' טפחים, לגבי עירובי חצירות הקילו, שמספיק טפח כדי לזכות לכל בני החצר, וצריך לזכות מעכשיו גם לכל מי שעתיד לבוא לחצר, ואם לא זיכה לאלו שעתידים לבוא, יצטרכו לערב שוב כשהם באים, וי"א שגם אם לא זיכה להם, לב ב"ד מתנה עליהם, ומבאר המ"ב, שמכיוון שדרכנו לערב עירובי חצירות עבור כל השנה, מסתמא הוא מתכוון לזכות את הפת גם לאותם שנתווספו במשך השנה.

קיי"ל לקמן בסי' שס"ח, שעירובי חצירות יש להם שיעור, או מזון ב' סעודות, או י"ח גרוגרות, וכאשר אדם זיכה את פיתו לכל בני החצר, ועשו עירוב שהיה בו שיעור מזון ב' סעודות, ובשעת כניסת שבת היה בו שיעור, גם אם אח"כ במשך השבת התמעט העירוב וכרגע אין בו שיעור, אין זה משנה, אלא מועיל לכל השבת וגם לשבתות שיבואו אח"כ, מכיוון שבהתחלה היה בו שיעור, אבל אם יבואו דיירים חדשים לאחר שהעירוב התמעט, כלפיהם לא היה בעירוב שיעור, ויצטרכו לעשות עבורם עירובי חצירות מחדש.

כשמזכה את העירוב ע"י אחר, לא יזכה ע"י בנו ובתו הקטנים ואפילו אינם סמוכים על שלחנו, וכן לא יזכה ע"י עבדו ושפחתו הכנעניים, כיוון שאין להם יד, אבל מזכה ע"י בנו ובתו הגדולים ואפילו סמוכים על שלחנו, ומק' המ"ב, אע"פ שמציאתם לאביהם, מבאר המ"ב, שאין הטעם בזה משום שאין להם יד, אלא יש להם יד ויכולים לזכות עבור אחרים, ומה שמציאתם לאביהם, הוא בגלל שהם סמוכים על שלחנו, וחששו חז"ל, שאם הם יקחו את מציאתם לעצמם, תהיה איבה בין האבא לבין הבנים.

אומר המ"ב, שלזכות עירוב ע"י עבד קטן מועיל כיוון שזה מדרבנן, והקלו חז"ל שגם עבדו ושפחתו שאין להם יד והם קטנים, יכולים לזכות את העירוב, ומה שלא הקלו בזה לגבי בנו ובתו הקטנים, מבאר המ"ב, שאין להם בכלל יד כיוון שידם כידו ממש.

אפשר לזכות את העירוב ע"י אשתו ואע"פ שמעלה לה מזונות, והראיה היא, שהרי אם מישהו מזכה לה ע"מ שאין לבעלה רשות בה, היא זוכה, ואין לבעלה רשות בזה, רואים שיש לה יד לזכות, וממילא אפשר לזכות את הפת עבור כל בני החצר, ואע"פ שמעשה ידיה לבעלה תמורת המזונות אבל יש לה יד, והראיה כנ"ל, ואפילו אין לה בית בחצר, מועיל, ומבאר המ"ב, שלא תחשוב שמה שאפשר לזכות ע"י האשה זה כיוון שיש לה בית בחצר, ומיגו שהיא צריכה לערב מחמת הבית שלה, היא יכולה לערב עבור בית אחר, אבל אם אין לה בית בחצר, א"א לזכות על ידה, קמ"ל שלא, ואפשר לערב ע"י אשתו, אע"פ שאין לה בית בחצר.

י"א, שאינו מזכה ע"י בנו ובתו הסמוכים על שלחנו אפילו אם הם גדולים, ומבאר המ"ב, שהם סוברים שהעירוב שווה למציאה, וכל זמן שהמציאה לאבא או לבעל, א"א לזכות על ידם את העירוב, אבל מזכה ע"י בנו הקטן כיוון שאין מציאתו לאביו, ומבאר המ"ב, כיוון שלעניין מציאה יש לו יד לזכות לעצמו, לכן אפשר לזכות ע"י את העירוב, כלומר, גם לקולא, ולא רק לחומרא שבנו ובתו הסמוכים על שלחנו א"א לזכות על ידם.

לכתחילה טוב לחוש על דברי שניהם היכא שאפשר, ובדיעבד סומכים על דברי המקל בעירוב, וגדול שיש לו אשה, אע"פ שסמוך על שולחן אביו, מזכים על ידו, ומבאר המ"ב, מכיוון שיש לו אשה, הוא עושה על דעת עצמו ולא על דעת אביו, לכן אפשר לזכות על ידו.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים