האוכל בחול ומברך בשבת – האם צריך לומר 'רצה'?

הדף היומי בהלכה כ"ה בחשון - סימן רע"א סעיף ו'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שנטל ידיו למים אחרונים לאחר שסעד בער"ש, ונכנסה שבת לפני שבירך בהמ"ז, מה יעשה קודם, יברך בהמ"ז או יקדש?

האם כשמברך בהמ"ז על סעודה זו, יזכיר בה 'רצה'?  לאחר שקידש האם יוצא יד"ח בסעודה שאכל, או שיאכל שוב לשם סעודת שבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רע"א סעיפים ו' – ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שהתיישב לאכול סעודת פת בער"ש אחר הצהרים, ונטל ידיו למים אחרונים כדי לברך ברכת המזון, ובין נטילת מים אחרונים לבין ברכת המזון, נכנסה שבת, האם יקדש קודם או יברך ברכת המזון קודם? יש שיטה הסוברת, שמכיוון שנטל ידיו למים אחרונים, קודם יברך בהמ"ז.

ולשיטה זו, נחלקו השיטות בג' מחלוקות:

א. האם בבהמ"ז זו מזכירים 'רצה' או לא, מצד אחד נכנסה שבת, ומצד שני, הסעודה הזאת שייכת לחול, ולהלכה קיי"ל שלא מזכיר 'רצה' אא"כ המשיך ואכל משחשיכה, שאז מזכיר 'רצה'.

ב. האם יטעם מכוס של בהמ"ז, מצד אחד הוא לפני קידוש, מצד שני, בהמ"ז זו שייכת לסעודת יום חול וממילא סעודה זו לא קשורה לקידוש.

ג. לאחר שעשה קידוש, האם צריך לסעוד סעודת שבת שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה, או שהסעודה שעשה בימות החול עולה לו לקידוש במקום סעודה.

ויש שיטה החולקת וסוברת שקודם יעשה קידוש ואח"כ יברך, ולשיטה זו אין את המחלוקות הנ"ל, והרמ"א מכריע כשיטה זו.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה