ברית מילה בשבת לתינוק שנולד בחודש השמיני

כ"ב חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף א'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמנין שברית מילה דוחה שבת?מה ההיתר למצוץ את הדם בשבת והרי יש בזה משום 'חובל'? רצועות עור שנשארו לאחר הברית באיזה אופן מותר להסירם בשבת?ומה הדין בזה כאשר אחד מל ואחד פורע?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"א סעיף א' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מילה דוחה את השבת, ודורשים זאת מהפסוק 'וביום השמיני ימול', ביום' ואפילו בשבת, ודווקא מילה בזמנה, אבל כאשר המילה נדחתה, אינה דוחה את השבת, ומכיוון שמילה דוחה את השבת, מותר למול, ולפרוע, כיוון שזה חלק ממצות המילה, ולאחר מכן התינוק במצב של סכנה, ומותר לחלל שבת לצורך הצלתו, ולכן מותר למצוץ את הדם ואפילו שזה כרוך באיסור של 'חובל', וכן מותר להניח בשמים על המכה, ולהניח תחבושת על המכה.

'ציצין', דהיינו, רצועות עור שלכתחילה צריך להסיר אותם ובדיעבד אם לא הסירם אינם מעכבים את המילה, האם מותר להסיר אותם בשבת? הדבר תלוי, אם לא סילק ידו מהמילה, מותר להסירם, ומביא המ"ב, שגם כאשר סיים את החיתוך ועדיין לא פרע, נחשב שעדיין הוא קשור למצוה, וחוזר גם על ציצין שלא מעכבים, וגם כאשר אחד מל ואחד פורע, והאדם שמל סילק ידו מהמילה, אבל השני עוסק בפריעה, מותר לראשון לחזור ולחתוך את הציצין שאינם מעכבים, כיוון שמצות המילה עדיין נמשכת, אבל אם סילק ידו, חוזר רק על ציצין המעכבין.

תינוק שנולד בחודש השמיני מוגדר כמת ואסור לחלל שבת להצלתו, אא"כ גמרו שערו וציפורניו, דהיינו, שהושלמה צורתו החיצונית, שאז אנחנו אומרים שהוא חי והוא בן ז' אלא שנשתהה במעי אמו עד החודש השמיני, ולעניין ברית מילה, אם גמרו שערו וציפורניו מלים אותו בשבת, ואם לא גמרו שערו וציפורניו, אסור למול אותו בשבת, ואם הוא ספק בן ז' או בן ח', לא מלים אותו בשבת, ומביא המ"ב בשם הרמ"א, שמלים אותו בשבת, דממ"נ, אם הוא בן ז' ודאי שחייבים למול אותו, וגם אם הוא בן ח', זה לא נחשב לחילול שבת, כיוון שהוי כמחתך בשר בעלמא, ושלא כדברי השו"ע, אבל הב"ח והט"ז הסכימו לדברי השו"ע, שהמנהג למול ספיקות, ומסיק המ"ב 'נהרא נהרא ופשטיה'.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים