באיזו מברשת שיער ניתן להשתמש בשבת?

הדף היומי בהלכה ו' בניסן - סימן ש"ג סעיף כ"ה- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסירוק שערות בשבת ע"י 'מסרק'

מה ההיתר לאכול 'תותים' בשבת והרי האוכל מהם צובע את עצמו ויש בזה משום 'צובע'? אשה הקולעת שערה בשבת, על איזה איסור עוברת? האם מותר להפריד ביד את השערות שבראשו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ג סעיף כ"ה – סעיף כ"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יש איסור 'צובע' באדם, ולכן אסור לאשה לכחול את עיניה או לצבוע את פניה בצבע אדום, וכן אסור לאשה לקנח את פניה בבגד שיש בו צבע ואע"פ שכוונתה רק לקינוח פניה, מכיוון שזה 'פסיק רישיה' שתצבע את עצמה, יש בזה איסור צובע מדרבנן, כי מדאורייתא אין איסור צובע בעור האדם, ולאיש אין איסור צובע, ולכן מותר לאיש לאכול 'תותים', אע"פ שתוך כדי כך צובע את עצמו.

אסור לאשה לטוח על פניה בצק, כיוון שכשמסירה אותו מפניה מאדים הבשר, ויש בזה משום צובע.

יש 'בונה' באדם, כגון, אשה הקולעת שערות ראשה, ויש לזה סמך מהפסוק 'ויבן ה' אלקים את הצלע' – מלמד שקילעה הקב"ה לחווה והביאה אל האדם ושכן בכרכי הים קוראים לקלעיתא בניתא, רואים שיש 'בונה' גם אצל האדם, ומביא המשנה ברורה, שבונה באדם שייך רק כשקולעת האשה את שערות ראשה המחוברים, אבל כאשר מדובר בפאה נכרית או בשערות תלושים, לא שייך בזה 'בונה' אלא 'אורג'.

כשם שיש 'בונה' בקליעת שערות ראשה, כך יש 'סותר' בסתירתם, אבל יכולה להחליק את השער, ויש אוסרים, ומבאר המשנה ברורה, משום חשש 'תולש', והדעה המתירה בכך סוברת שכיוון שלא מתכוונת לזה, אין בזה פסיק רישיה.

אסור להסתרק במסרק בשבת, ואפילו עשוי משער חזיר, והטעם הוא, כיוון שלא שייך שלא יעקרו שערות ע"י השימוש בו ויש בזה משום 'תולש' שהוא תולדה של 'גוזז', ומוסיף המשנה ברורה, שאפילו אם לא מכוון לתלישת השיער, אסור, דהוי פסיק רישיה, ומביא המשנה ברורה, שבמסרק רך אפשר להקל אם לא מכוון להשיר נימין, או ע"י שמפריד את השער בידו, שזה מותר כי בזה אין פסיק רישיה שיתלשו השערות.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה