באיזה מקרה מותר לכתחילה לומר לגוי לעבור על מלאכת 'הוצאה'?

סימן שכ"ה - מאמצע סעיף י' הגה "ויש מקילין"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לומר לגוי להביא יין לקידוש דרך כרמלית?

מה סברת המקילים לאדם להשתמש במים שהובאו ע"י גוי באיסור דאורייתא? מהו הכלל שנאמר בדין הבאת מים ע"י גוי מרה"י לרה"ר? ומה נפסק להלכה, כדעה הראשונה המחמירה או כדעה המקילה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף י' ברמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בחלקו הראשון של הסעיף, שגוי שמילא מים בשבת לצורך בהמת ישראל מבור שהוא ברה"י והוציא את המים לרה"ר, אסור לאותו יהודי להשתמש מים, וכן אסור לכל היהודים להשתמש בזה, כיוון שגוי שעשה איסור דאורייתא עבור יהודי מסוים, אסור לכולם להנות מאותה מלאכה, אא"כ מדובר באיסור דרבנן, וכגון שהבור עומד בכרמלית, והגוי הוציא את המים לרה"ר, שבזה עבר על שבות, ואסור רק לאותו יהודי בלבד להנות מהמים.

הרמ"א מביא, שיש מקילים ומחלקים בין בהמה לאדם, שלבהמה אסור להשקות את אותם מים, אבל לאדם מותר, וההבדל הוא, כיוון שהבהמה לא יכולה לרדת לתוך הבור ולשתות את המים, נמצא א"כ, שביחס לבהמה יש הנאה ממלאכת עכו"ם, ואסור, אבל אדם אין לו הבדל היכן נמצאים המים, והוא יכול לרדת לבור ולשתות, ולכן אין זה הנאה ממלאכת עכו"ם, ואה"נ באופן שהבהמה יכול לרדת ולשתות, גם לבהמה מותר, ומאידך, אם הגוי הביא ממקום שאדם לא יכול לשתות, גם לאדם אסור, כללו של דבר, האם אפשר להנות את אותה הנאה גם ללא מלאכת עכו"ם או לא.

כאשר יש לבהמה אפשרות לשתות מים ממקום אחר, אבל אינה יכולה לשתות את המים שהגוי הביא, אסור להשקות את הבהמה מהמים שהביא הגוי, כיוון שאותם מים הבהמה לא יכלה לשתות ללא מלאכת הגוי.

להלכה אומר המ"ב, כדעה הראשונה, ורק לצורך גדול או לצורך שבת יש לסמוך על זה להקל, וזה הכל לאותה שבת, אבל במוצ"ש יש להתיר מיד וא"צ להמתין בכדי שיעשו.

ויש מתירים גם לכתחילה לומר לגוי שיביא בשבת מרשות לרשות דרך כרמלית, ואומר המ"ב, שזו שיטה מחודשת שספק אם יש לה מקור, ומביא המ"ב, שגם נהגו דרך רה"ר שלנו כי לא בטוח שהיא רה"ר דאורייתא, ולכן נהגו להקל בדברים הנצרכים, כי יש כאן שבות דשבות, שהרי אמירה לעכו"ם שבות, וכרמלית או רה"ר דידן נחשבים שבות, ולצורך מצוה או צורך גדול, מותר, וכגון שצריך משקה לקידוש, או להביא תבשיל חם שהוכן לסעודת שבת, וכן מותר להביא שכר ע"י הגוי, אבל כאשר רוצים לומר לגוי להביא פירות שזה רק הרחבה יתירה ואינו נצרך כ"כ, אסור לומר לגוי להביא מכרמלית בשבת.

 

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים