באיזה מקרה אסור לנקות סכין בשבת?

סימן שכ"ג - סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לשפשף כלים בשבת?

מה החידוש בדברי השו"ע שמותר בשבת להדיח כוס ששתה ממנה גוי? באיזה אופן מותר לבטל איסור בשבת?ומדוע אסור להשחיז סכין בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ח' - סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כוס ששתה ממנו גוי, מותר ליהודי להדיח את אותה כוס בשבת, והחידוש בזה הוא, שמדובר בכוס שהגוי שתה ממנו יין, והדין הוא, שאסור ליהודי לשתות מאותה כוס אא"כ הדיח אותה, וע"ז קמ"ל השו"ע, שאין בהדחה זו משום 'תיקון מנא', ומבאר המ"ב, שטעם הדבר שאין בזה משום תיקון מנא הוא משום שהכוס עצמה מותרת, והבעיה היא רק במה שנמצא ע"ג הכוס שזה היין, וכשם שמותר להדיח כלים מלכלוך שעל גביהם, כך מותר להדיח את הכוס מיין של הגוי שמונח עליו.

מביא המ"ב, שאסור לבטל איסור בשבת, משום תיקון מנא, דהיינו, הדין הוא שכאשר נתערב דבר איסור בדבר היתר, אם זה יבש ביבש, הוא בטל ברוב, ואם זה לח, צריך שיהיה ששים בהיתר כדי לבטל את האיסור, ואומר המ"ב, שאדם שנפל לו איסור לתוך היתר, אסור לו להוסיף על ההיתר כדי לבטל את האיסור, ולכאורה אין בזה חידוש, כי לא רק בשבת יש בזה בעיה משום תיקון מנא, אלא גם ביום חול יש בזה בעיה שאין מבטלים איסור לכתחילה, וא"כ מה החידוש לעניין שבת? ומבאר המ"ב, שמדובר כאן באופן שמותר לבטל את האיסור, כגון שנתערבה לו חתיכת איסור בהיתר בדבר יבש, הדין הוא, שהאיסור בטל ברוב, אבל אסור לבשלם בקדירה אחת, כיוון שבזה האיסור יתן טעם בהיתר, ובהיתר אין ששים לבטל את האיסור, אבל מבואר בשו"ע בסי' ק"ט, שמותר באופן כזה להוסיף על ההיתר בכדי שיהיה בו ששים ואז לבשל אותם יחד כדי שהאיסור לא יתן טעם בהיתר, ובשבת אסור משום תיקון מנא.

עוד מביא המ"ב, אדם שנפל לו איסור לתוך היתר בדבר לח, והוא רוצה לשער אם יש ששים בהיתר מול האיסור, אסור לו להשתמש בכך בכלי מדידה, אלא מותר לו למדוד אותם בהשערה.

עוד מבואר, שכאשר נתערב יבש איסור בהיתר, אסור לאכול את כל התערובת, אלא יזרוק חתיכה אחת מתוכה, כיוון שזה רק חומרה בעלמא, שהרי מעיקר הדין אם אדם אחד לא אוכל את הכל אלא כל אחד אוכל חלק, מותר, כי אף אחד מהם לא נפגש באיסור, וזה חומרה להשליך חתיכה, ומותר באכילה, וממילא אין זה נחשב תיקון מנא.

מותר בשבת לשפשף את הכלים בכל דבר, אבל כלי כסף אסור לשפשף בשמרי יין שנתקשו, כיוון שזה ממחק ומחליק את הכלי כסף, ומוסיף המ"ב, שזה פסיק רישיה של ממחק, ורק בשאר כלים הדבר מותר, כיוון שאינו מתכוון ולא בטוח שהוא יחליק, משא"כ בכלי כסף.

המ"ב מביא, שאסור להשחיז בסכין בשבת כי זה דומה לממחק, ומביא בשם המהרי"ל, שאוסר לשטוף את הזכוכית בשיבולת שועל להצהירו.

אין חופפים כלים במלח, כיוון שהמלח נמחה ואסור להמיס שלג וברד כיוון שזה דומה למלאכה, אבל מותר להמיס אותו בתוך כוס מים, כיוון שלא עושה שום דבר.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים