באיזה אופן אסור להכנס לבית חדש שנבנה בשבת ע"י גוי?

הדף היומי בהלכה כ"ו בתמוז סימן רמ"ד מסעיף ג' עד אמצע סעיף ה' הגה "ודוקא ששכרו"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף ג'

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

באיזה אופן  מותר לסכם עם גוי על מלאכה בקבלנות? | עבר על הדין וסיכם עם הגוי שיבנה לו בית בשבת, הבית מותר בשימוש? | הזהיר את הגוי שלא לעשות המלאכה בשבת ועבר הגוי ועשה, מה הדין? | באיזה אופן אסורה מלאכה גם ב"תלוש"? | שכר גוי למשך שנה, האם מותר להנות ממלאכת שבת שעשה?

מעיקר הדין מותר לישראל לסכם עם הגוי שיעשה לו מלאכה בקבלנות, ואע"פ שהגוי עושה אותה בשבת, אין איסור, כי מבחינת הישראל שהגוי יעשה אותה ביום חול, והעיקר היא התוצאה הסופית שיגמור את הפעולה, ויקבל את שכרו, ויתן לו את המלאכה.

אמנם יש בעיה של מראית עין, כי כשיראו שהגוי עוסק במלאכת ישראל בשבת, הם אינם יודעים שהוא עוסק בקבלנות, ויחשבו שהישראל שכר את הגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת, לכן זה אסור ורק באופן שידוע ומפורסם שהמלאכה היא מלאכת ישראל, אבל כשלא ידוע כך, כיוון שזה בקבלנות אין בזה בעיה.

כתוב בשו"ע בסעיף א, שכל דבר של "מחובר" נחשב כמלאכה בפרהסיא, לכן אסור לישראל לקבוע עם הגוי שיקצור לו את שדהו, שיבנה לו בית או שיתקן לו את הכותל, ואם בכל זאת הישראל עבר וסיכם עם הגוי שיבנה עבורו בית, והגוי בנה בשבת, אע"פ שההסכם ביניהם הוא קבלנות, ומעיקר הדין אין בזה בעיה אלא רק של מראית עין, בכ"א אם הגוי עשה זאת בשבת, ראוי הדבר שלא ישתמש באותו בית.

המ"ב מוסיף, שאמנם לשון השו"ע היא "נכון להחמיר שלא יכנסו בו", זה הכל אם הבעיה היא של מראית עין, אבל אם הגוי הוא שכיר יום של הישראל, מעיקר הדין אסור להשתמש בבית.

הרמ"א מחדש, שכאשר היהודי סיכם עם הגוי שלא יעשה מלאכה בשבת, והזהירו על כך והגוי עשה בשבת, אין היהודי מצווה למחות בו, כי הוא עושה את זה על דעת עצמו, ולכן מותר להנות מאותה מלאכה, ומביא מהמג"א שחולק על הרמ"א ואומר, שכיוון שהבעיה היא מראית עין, ודאי שהישראל מחויב למחות בו שלא יעשה את המלאכה בשבת, כי אנשים לא ידעו שהיהודי הזהיר את הגוי על כך.

סעיף ד'

לאו דווקא מלאכת מחובר אסורה, אלא ה"ה מלאכת תלוש לפעמים אסורה כגון מלאכה שהיא בפרהסיא, כגון ספינה שידוע שהיא של ישראל, אם הגוי עושה מלאכה בספינה זאת בשבת, אפילו בקבלנות אסור, שמא יטעו בני אדם ויחשבו שהגוי הוא שליח של היהודי לעשות את מלאכתו הזאת בשבת.

המ"ב מוסיף, שאע"פ שהמלאכה נעשית בבית הגוי, בכ"א כיוון שידוע שהספינה שייכת לישראל יש בזה בעיה של מראית עין ואע"פ שסיכמו בקבלנות יש בזה איסור.

סעיף ה'

יהודי ששכר גוי למשך שנה שלימה שהגוי יהיה אחראי לכתוב לו ולתפור לו אם יצטרך, שמצד אחד שכר אותו לשנה שלימה, ומצד שני לא שכר אותו לכל יום ויום, נמצא א"כ שגם אם הגוי עושה את אותה מלאכה בשבת, זה לא בציווי של ישראל, אין בזה בעיה, והוא שלא יהיה חייב לעשות את המלאכה כל יום ויום, דא"כ זה נחשב כמו ששכר אותו לשבת, וכן שלא יעשה את המלאכה בבית ישראל אלא יעשה בבית הגוי.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים